yeni-bes--sistemi-yururluge-girecek

BES Sistemi Değişiyor

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bireysel Emeklilik Sistemine değişiklik getirecek olan kanun tasarısını kabul etti.

Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunulamayacak. 3’üncü yılın sonunda yüzde 15’lik, 6’ncı yılın sonunda yüzde 35’lik, 10’uncu yılda yüzde 60’lık kısım çekilebilecek.

İşverenin ödediği pay hariç, devletin katılımcı adına ödediği payın %25’inekarşılık gelen tutarı, devlet katkısı olarak hesaplanacak ve müsteşarlık bütçesindeki ödenekten hesaba aktarılacak.

Katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas oluşturan katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ait dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine denk gelen toplam tutarını aşamayacak.

Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında değerlendirilecek.

Kişilerin bireysel emeklilik hesaplarına yapılan devlet katkılarından, almaya hak kazandıkları kısımdan Veraset ve İntikal Vergisi alınmayacak. Yani, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar, devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak.

Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emekli olma durumunda katılımcıya ödenecek, hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek

İşverenlerin bireysel emeklilik sistemine ödediği ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak.

Bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen sınırı yıllık asgari ücret tutarının iki katını geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bireysel katılım yatırımcıları, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kurallar çerçevesinde şirketlere koydukları sermaye miktarının yüzde 75’ini, Gelir Vergisi matrahından gider olarak indirebilecek. Anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutma şartı aranacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında son beş yıl içinde projesi desteklenen kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran, yüzde 100 olarak uygulanacak ve indirim tutarı yıllık olarak bir milyon lirayı aşamayacak.

Dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya ticaret şirketi olarak üyelerine ya da çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunanların bireysel emeklilik sistemine aktarım amacıyla yapacakları taşınmaz veya iştirak hissesi satışı da KDV’den muaf tutulacak.

Bireysel katılım yatırımcıları sadece anonim şirketlere yatırım yapabilecek ve devlet desteğinden yararlanabilecek. Hazine Müsteşarlığı, devlet desteklerinden yararlanacak bireysel katılım yatırımcılarına lisans verecek, lisans koşullarına uyulmaması halinde bunu iptal edebilecek. Özellikle küçük ölçekli girişimlerin desteklenmesini teşvik için, girişim başına yapılan yatırım tutarını belirlemeye yine Hazine Müsteşarlığı yetkili olacak.

Emeklilik sözleşmeleri bireysel ya da grup şeklinde yapılabilecek. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar dâhilinde,
• Katkı payını birden fazla fon arasında paylaştırabilecek.
• İsterse bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilecek. Şirket, aktarıma ilişkin bildirimin ulaşmasından itibaren en geç 10 işgünü içinde talebi yerine getirecek, aksi halde katılımcının birikiminde oluşan parasal kaybı ödeyecek.

İLGİLİ KANUN TASARI METNİ:

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0612.pdf

Hakkında iskanunu

Göz atın

Stajyer Ücretlerinde Devlet Desteği Süresi Uzatıldı

Mesleki eğitim gören ve staj zorunluluğu olan öğrencilerin, staj yapmak için mesleklerine uygun olan işyerlerine …