2023 Yılı Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi
2023 Yılı Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi

Asgari ücret desteği, işveren maliyetini azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla uygulanmaktadır.  Sosyal Güvenlik Kurumu 2023/12 sayılı Genelge ile 2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için uygulanacak olan asgari ücret destek tutarını ve yararlanma şartlarını yayımladı. 5510 sayılı Kanunun Geçici 93’üncü maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile desteğe esas gülük 13,33 Türk lirasının çarpımı sonucu asgari ücret destek tutarı belirlenir. Bu tutar, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmekte olup İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Destekte yararlanabilmek için başvuru şartı aramayacak olup işveren ve sigortalı açısından Genelgede belirtilen şartlar aranır. İşverenin özel sektör iş yeri işvereni olması gerekirken sigortalının ise 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olması gerekir.

1-) Kapsama Giren İşverenler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4-1(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör iş yeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanun’a ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait pozisyonlarda 4-1(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç diğer kamu iş yeri işverenleri yararlanacaktır.

2-) 01 Ocak 2023 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İş yerlerinde Kapsama Giren Sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kolları kapsamındaki sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türleri için faydalanılacaktır.

Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında olmayan sigortalılar asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına tabi olan sigortalılar için de destekten faydalanılacaktır.

İşsizlik sigortası primleri hariç tutulduğunda dolayı işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında değildir.

a-) Destekten Yararlanılabilmek İçin Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2022 yılının dikkate alınacak ilgili döneminde yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen, re’sen düzenlenen asıl, ek beyannamelerin toplamından iptal olarak verilen beyannamelerdeki gün sayısının düşürülmesi suretiyle hesaplama yapılacak ve toplam prim ödeme gün sayısı bulunacaktır.

01 Mart 2023 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2022 yılının ilgili dönemine ait asıl, ek veya iptal olarak beyan edilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

b-) Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde bildirilmesi gerekir.

2023 yılı öncesi tescil edilmiş iş yerleri için işverenler, Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten faydalanabilecektir.

2023 yılı Ocak ila Haziran dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin soruşturma ve incelemelerde anlaşılması halinde, 2023 Ocak ila 2023 Haziran dönemi için destekten yararlanılamayacaktır. Yararlandırılması halindeyse yararlandırılan tutarlar gecikme zammı birlikte geri alınacaktır.

Destekten faydalanılacak dönemde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2022 yılı Ocak ila Aralık döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısının altında olması durumunda, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

3-) 2023 Yılında Tescil Edilmiş veya Edilecek Olan İş yerlerine İlişkin İşlemler

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51,52,53,54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türleri için yararlanılacaktır.

Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında olmayan sigortalılar için söz konusu destekten yararlanılmayacaktır.

a-) Destekten Yararlanılabilmek İçin Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2023 yılı için esas alınacak ilgili ayda, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısının düşürülmesi suretiyle hesaplama yapılacak ve toplam prim ödeme gün sayısı bulunacaktır.

b-) Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Destekten yararlanılabilmesi için 2023 yılının Ocak ila Haziran dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki veya beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki veya beyannamelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2023 yılında tescil edilmiş /tescil edilecek olan iş yerleri ile 2022 yılından önce Kanun kapsamına alınmış iş yerlerinin 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2022 yılının en son bildirim yapılan döneminden 2022 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan iş yerleri için söz konusu destekten yararlanılması için aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2023 yılına ilişkin olduğu dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması durumunda, destekten yararlanılmayacaktır.

Destekten faydalanabilmesi için 2023 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması ya da söz konusu borcun taksitlendirilmiş olması gerekmektedir. İşverenin Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunması durumunda borç ödenmediği veya taksitlendirilmediği sürece destekten faydalanamayacaktır. Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin söz konusu borcu ödemesi veya taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal süresi geçmemiş, ilk aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere diğer şartların sağlanması durumunda destekten faydalanabilecektir.

Denetim sonucu yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararlarında 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemi için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler destekten yararlanması yararlanamayacaktır. Bu işverenler 2023 yılı Ocak ila 2023 Haziran dönemi için destekten yararlanamayacağı gibi 2023 yılı Ocak ila Haziran döneminde yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

Genelgenin detayları için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir