Gelir Vergisi Tarifesi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

30 Aralık 2007 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 26742

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/13044
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 114380 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
 Recep Tayyip  ERDOĞAN
Başbakan
 C. ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 N. EKREN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 M. AYDIN
Devlet Bakanı
 M. BAŞESGİOĞLU
Devlet Bakanı
 K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
 N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
 M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı
 M. S. YAZICIOĞLU
Devlet Bakanı
 M. A. ŞAHİN
Adalet Bakanı
 M. V. GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı
 B. ATALAY
İçişleri Bakanı
 A. BABACAN
Dışişleri Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Maliye Bakanı V.
 H. ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
 F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskân Bakanı
 R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
 B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
 M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
 F. ÇELİK
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
 M. H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
 V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

26/12/2007 TARİHLİ VE 2007/13044 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1
– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2008 takvim yılı
gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  • 7.800 YTL’ye kadar …………………………………………………………………  % 15
  • 19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası …………………………..  % 20
  • 44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası …………………………. % 27
  • 44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası ………….. % 35

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –
Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …