Kıdem Tazminatı Tavanı

5 Ocak 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26747

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13055
Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2008 tarihli ve 80 sayılı yazısı üzerine, 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 152 nci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 Recep Tayyip  ERDOĞAN
Başbakan
 C. ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 N. EKREN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 M. AYDIN
Devlet Bakanı
 M. BAŞESGİOĞLU
Devlet Bakanı
 K. TÜZMEN
Devlet Bakanı
 N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
 M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı
 M. S. YAZICIOĞLU
Devlet Bakanı
 M. A. ŞAHİN
Adalet Bakanı
 M. V. GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı
 B. ATALAY
İçişleri Bakanı
 A. BABACAN
Dışişleri Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Maliye Bakanı V.
 H. ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
 F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskân Bakanı
 R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
 B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
 M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
 F. ÇELİK
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
 M. H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı
 V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

 

3/1/2008 TARİHLİ VE 2008/13055 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Katsayıların belirlenmesi


MADDE 1 –
1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,049486), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,65283), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01569) olarak yeniden belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2 – 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.598 YTL’ye yükseltilmiştir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.304 YTL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.681 YTL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2007 tarihli ve 2007/12342 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,35 oranında artırılmış ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2007/12342 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,35 oranında artırılmış ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

e) Çeşitli statülerde 2007 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2008 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2007/12342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %2,35 oranında artırılmış ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edilmiştir.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar

MADDE 3 – 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara

İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2008 yılında da uygulanmasına devam olunur.

Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 4 – a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “ikinci fıkra” ibaresi  “üçüncü fıkra” olarak değiştirilmiş ve anılan Esasların geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için birinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir.”

b)  9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan “1850” gösterge rakamı, “2260” olarak değiştirilmiş ve aynı Karara ekli (I) sayılı Cetvele aşağıdaki kamu idareleri eklenmiştir.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ”

Yürürlük

MADDE 5 – Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …