İş Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

yonetmelikMADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının atanmaları, çalışma usul ve esasları
ile diğer hususları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan İş ve Meslek Danışmanları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …