SGK İş ve İşlemlerinde Bilinmesi Gerekenler – 2

Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinde bilinmesi gerekenler, sigortalı tanımı, sigortalı sayılan ve sigortalı sayılmayanlar, sigorta hak ve yükümlülükleri ile sigortalı işe giriş bildirimleri hakkında detaylı bilgileri  SGK İş ve İşlemlerinden Bilinmesi Gerekenler yazımızla siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmıştık. Bugünkü yazımızda ise işyeri tescili süreçlerine değineceğiz.

4/a Sigortalısı (Eski SSK) Çalıştıran İşyerlerinin Tescili

İşyeri Bildirgesinin Verilmesi Gereken Süre
5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, örneği SSİY ekinde bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı  çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir.

Tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan 4/a kapsamında sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılacaktır.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre, daha önce yapılmış olan ve 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunan sigortalıların çalıştırıldığı işyerlerinin tescil işlemi, 5510 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış sayıldığından, söz konusu işyerlerinin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile yapılan işin tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesine ilişkin geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeniden işyeri bildirgesi düzenlenmemiş, dolayısıyla ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemiştir.

Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih itibariyle tescil edilmesi gerektiğinden sigortalı çalıştıran işverenin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan işyeri bildirgesi ile birlikte en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesini kuruma elden veya taahhütlü, iadeli-taahhütlü veya APS yoluyla göndermesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinde işyerinde yapılan işin mahiyeti, hangi sektöre ait olduğu, geçici /mevsimlik/daimi olup olmadığı, sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak olan tarih, işveren, işveren vekili, işveren tüzel kişilik ise ortaklarına ve yöneticileri ile muhasebecisine ait bilgiler yer almaktadır.

İşyerinin kamu veya özel sektöre ait olup olmamasına ve devamlı ya da mevsimlik/geçici olmasına göre işyerine mahiyet kodu olarak;
Kamuya ait devamlı işyeri olması durumunda (1)
Özel sektöre ait devamlı işyeri olması durumunda (2)
Kamuya ait geçici/mevsimlik işyeri olması halinde (3)
Özel sektöre ait geçici/mevsimlik işyeri olması halinde (4)
Kodlarından birisi verilmektedir.

Daha sonra işyerinde yapılan işe göre uluslararası sınıflandırmada esas alınan NACE prim tarifesinden işkolu kodu verilir. Örneğin İnşaat işyeri için 4120 kodu gibi.

Ayrıca işyerine;

  • Eski ve yeni şube kodu
  • İşyeri dosya numarası
  • İl kodu
  • İlçe kodu
  • Kontrol numarası
  • Varsa geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve yine varsa alt işveren kodu verilerek işyeri numarası oluşturulur.

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerine Sosyal Güvenlik Kurumunca,

Mahiyet Kodu
İşkolu Kodu
Yeni / Eski Ünite Kodu
İşyeri Sıra Numarası
İl Kodu
İlçe Kodu
Kontrol Numarası
varsa “Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası”
Alt İşveren(Aracı) Numarası (Asıl işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran alt işverenler bu işlerinden dolayı Kuruma işyeri bildirgesi vermeyecektir.) ihtiva eden bir sicil numarası verilir.

Kurumca verilen işyeri sicil numarası, işyerinin tehlike sınıfı ile birlikte işverene tebliğ edilir.

Feti SAVRAN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı / Sosyal Güvenlik Denetmeni

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhale Sözleşmesi Devrinde veya Tasfiyesinde SGK Bildirimi

İhale Sözleşmesi Devrinde veya Tasfiyesinde SGK Bildirimi

Kamu İhale Sözleşmesi ile iş alan iş yerlerinin, iş devam ederken devir ya da tasfiye …