Yeni Torba Yasada Neler Var?
Yeni Torba Yasada Neler Var?

Yeni Torba Yasada Neler Var?

Son yıllarda özellikle kullanılan ve literatürde yerini sağlamlaştıran “torba yasa”  her yıl birkaç yasal düzenleme ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son birkaç yıldır “torba yasalar” çalışma hayatının temel yasal dayanakları olan hem 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda hem de 4857 Sayılı İş Kanununda bir dizi değişiklik getirmiştir. Yazımız itibarı ile Meclis Gündeminde olan son “torba yasa” ise “ 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anılan Tasarı ile, 64. Hükümet programında ve 2016 Yılı Eylem planında yer verilen bazı konuların uygulamaya konulması için gerekli düzenlemeleri ele almaktadır.

 

TASARIYI KISACA İNCELEYECEK OLURSAK

Tasarı ile,

 • Yaşlı aylığına ilişkin muhtaçlık hesaplamasında kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının esas alınması, yaşlı aylığından engelli aylığına geçişlerde hane içerisinde kişi başına düşen gelir tutarının dikkate alınması,
 • Zorunlu trafik sigortası kapsamındaki tazminatlara ilişkin özel düzenleme bulunmadığı hallerde genel esasların uygulanacağının ve teminat kapsamı dışında kalan hallerin açıklığa kavuşturulması,
 • Yapılacak su yollarına kanuni statü kazandırılması ve bunlara isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaların satılması ve başka maksatla kullanılmasının önüne geçilmesi,
 • Kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi kaydıyla yapı ruhsatiyesi veya kullanma izni olmayan yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılmasına izin verilmesi,
 • Sosyal yardımdan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilmesi,
 • İstanbul İli Avrupa Yakası Projesinin gecikmeksizin gerçekleştirilebilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına proje alanları içerisinde yer alan orta mallarının vasfını resen kaldırma yetkisinin verilmesi,
 • Sendika ve konfederasyonların şehit yakınları ile gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmesinin sağlanması,
 • Konaklama amaçlı turizm tesisi yapmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerden 2016 yılına ilişkin tahsil edilmesi gereken tahsise ilişkin kamu alacaklarının tahsilatının ertelenmesi,
 • İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin bir bölümü altı günden az olmamak üzere beşe bölünebilmesine imkân tanınması,
  Kayıt dışı istihdam ile etkin mücadele amacıyla toplam 2610 sosyal güvenlik denetmen ve yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi,
 • 25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortalılarının genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi,
 • Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin murakıp ve uzmanlara ilişkin hükmünün yeniden düzenlenmesi,
 • Terörizmin finansmanı suçuyla mücadelenin daha etkili yürütülebilmesi için ihtiyaç haline gelen şirket yönetiminin kayyım tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin terörizmin finansmanı suçu bakımından da uygulanabilmesi

mümkün olacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile bazı SGK borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Peki hangi borçlar kapsama alınmadı, gerekli şartlar neler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir