Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

21.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak değişikliğe uğrayan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre “Eksik Gün Bildirim Formu” verme yükümlülüğü 10 kişiye düştü.

Yönetmeliğin 14. Maddesinin on ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere göre “Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,” ifadesi “Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,” ifadesi olarak; “İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları, ” ifadesi “Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları” ifadesi olarak değiştirildi.

On dördüncü fıkrasında yer alan “5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.” ifadesindeki “30” ibaresi “10” olarak değiştirildi.

Özel sektördeki alt çalışan sayısı 10’a indirilirken, eksik gün nedeni olarak puantaj kayıtlarının bildirilmesi durumunda kuruma verilecek eksik gün bildirim formlarının ekindeki belgelerde sadece sigortalının imzası istenecek hâle geldi.

Temmuz 2013 ayı dahil olmak üzere işyerlerinde oluşturulan puantaj kayıtlarında işçinin imzasının bulunmaması halinde eksik gün bilgi formu geçersiz olacak. Bu durumda işverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenecek ve işverene idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelik değişikliği ile öne çıkanlardan diğer hususlar ise sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi formatının değiştirilmiş olması. Yönetmeliğin 28.md si “b) İşkolu kodu; yapılan işin Ek-12’de yer alan İşkolu Kodu Listesine göre hangi iş koluna girdiğini belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir.” şeklinde değiştirilerek EK-12 İşkolu Kodu yönetmeliğe işlendi.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 yılının asgari ücreti ile birlikte, tüm işveren maliyetleri değiştiği gibi, iş yerlerine kurumlar tarafından …