Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı
Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı

Mevzuatımızda Adalet Bakanlığı tarafından 06.12.2018 tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Elektronik Tebligat Yönetmeliği olarak yerini almıştır. Bu yönetmelik ile birlikte evvelce 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Gelişen teknoloji ile birlikte, ağırlaşan bürokrasinin hızlandırılması için birçok yenilik hayatımıza girmeye başlamıştır. Elektronik tebligat da bu yeniliklerden biridir.

Elektronik tebligat, esasen kamusal işlem gerçekleştiren taraflar arasındaki ilişkilerde fiziki posta yerine ve aynı mahiyette sonuç doğurmak üzere getirilmiş bir uygulamadır.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır,  elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacındadır. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtası ile yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsamaktadır.

Tebligat Adresi Ne Şekilde ve Hangi Sürede Edinilecektir?

Elektronik tebligat adresi, elektronik ortamda kullanılacağından ve temini için sisteme entegre olunması gerektiğinden gerekli başvurular PTT marifeti ile gerçekleştirilecektir. Tebligat adresinin edinilmesi için 31.01.2019 tarihine kadar PTT’ye başvuruda bulunulması gerekmektedir. Müracaat ertesinde PTT tarafından oluşturulan adresler sisteme kaydedilerek kullanıcılara sunulacaktır. Elektronik tebligat kullanıcılarının, elektronik tebligat adresine mesajın ulaştığı bilgisini edinmek istemelerine durumunda da, tebligat  adresi veya kısa mesaj için telefon numarasını PTT’ye bildirmeleri gerekmektedir. Muhataplar elektronik tebligat adreslerine e-imza veya e-Devlet üzerinden ya da PTT tarafından verilen şifrenin SMS ile doğrulanması ile erişebilirler.

Elektronik Tebligat Adresi Kullanmak Zorunluluk Mu?

Bu sorunun cevabı Yönetmeliğin 5. maddesinde açık bir şekilde anlatılmıştır. Madde metni şu şekildedir:

“MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumuniteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.”

Madde metninde de görüleceği üzere baro levhasına yazılı avukatlar, noterler, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler gibi açıkça sayılan meslek gruplarınca elektronik tebligat kullanılması zorunludur.

Tebligat Ertesinde İşleyecek Yasal Süre Nedir?

Elektronik tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihin 5. günü sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Tebligat Adresi Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Elektronik Tebligat adresi sahipleri, Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak teslim edilmesi, değişiklerin zamanında PTT’ye bildirilmesi ve kendilerine verilen bilgileri başkaları ile paylaşmamaları ile yükümlüdürler.

Konunun daha genel çerçevede görülmesi ve detayları ile bilgilendirilmesi için 6 Aralık 2018 tarihli 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik metnini inceleyebilirsiniz.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir