Geriye Dönük Teşvik Kapsamı Genişletildi
Geriye Dönük Teşvik Kapsamı Genişletildi

Geriye Dönük Teşvik Kapsamı Genişletildi

Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ve özel sağlık hizmeti sunucularının yararlanacağı teşvikler ve bu teşviklerden hangisinden geriye dönük yararlanılabileceği ve yararlanma süreleri konusunda SGK yayınladığı Genelge ile merak edilen konulara açıklık getirmiştir. Yeni dönemde geriye dönük teşvik kapsamı genişletildi.

Bilindiği üzere 7103 sayılı “Torba Kanun” ile 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı özel sağlık kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektör iş yerlerinin;

  • 5510 sayılı Kanun ile 5 puanlık prim indirimi (Hazine)
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan teşvik ve destekler,
  • 4857 sayılı İş Kanunundan doğan teşvik ve indirimler,
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu,
  • 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanacağı belirtilmiş ve bu teşvik ve desteklerden yararlanmanın şartlarını hem işyerleri bazında hem de sigortalılar bazında koşulları açıklanmıştır.

Yukarıda sayılan tüm teşvik ve desteklerden yararlanma şartları ve hangi dönemlerde bu teşviklerden yararlanılacağı konusun Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınlamış olduğu 2019/15 sayılı Genelge ile açıklanmış ve tereddütler giderilmiştir.

2019/15 sayılı SGK Genelgesi ve ÖZET

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 41481264-207.02 sayılı  8239669 Esas ve 30/05/2019 tarihli “5510 sayılı Kanunun ek 16’ncı maddesi kapsamında prim teşviki uygulamaları”  konu alan Genelge aşağıda belirtilmiştir.

GENELGE -2019/15

1-Genel Açıklamalar

2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu bent hükümleri; ”ibaresinden sonra gelmek üzere “vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere ibaresi eklenmiştir.

Diğer taraftan, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 69 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 16 ncı madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör iş yerleri; bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan, okul aile birlikleri ve bu Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri tarafından, bu Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan ve okul aile birlikleri, ek 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamaz ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimler değiştirilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir. hükümleri yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen hüküm 9/12/2016 tarihi itibariyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 16 ncı madde hükmü ise 1/4/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

………………………”

Genelge’nin devamı için tıklayınız.

ÖZET:

Vakıf Üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı (yurt içinde) Sağlık Hizmet Sunucularının 01.04.2018 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 2828 sayılı Kanun uyarınca yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler  geçerli sayılacaktır.

İSTİSNASI, daha önce bu teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmayan bu kapsamdaki işverenler (Kısmen- Detaylar 2019/15sayılı Genelgede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.) 01/6/2018 tarihine kadar geriye yönelik teşviklerden yararlanmak için başvuru yapmış olsa bile geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir