Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Genelgesinde Değişiklik
Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Genelgesinde Değişiklik

Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Genelgesinde Değişiklik

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kayıtdışı İstihdamla Mücadele iş ve işlemleri, 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. Anılan genelgede gerek kamu kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda gerekse işveren ve sigortalılardan alınacak bilgiler ile sigortalılık iş ve işlemleri yürütülmektedir.

SGK, sigortalılık iş ve işlemlerinde 2015/25 sayılı Genelge’den kaynaklanan tereddütleri gidermek amacıyla, 2018/4 sayılı bir Genelge daha yayınlamıştır. Yeni genelge 2015/25 sayılı Genelge’de değişiklik yapmış ve genelgeye bazı hususlar eklemiştir. 

2015/25 sayılı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele konularını işleyen genelgede, 28.04.2017 tarihinde 90211595-375 sayılı 2017/19 sayılı SGK Genelgesi ile daha önceden de değişikliğe gidildiğini hatırlatmak isteriz.

Sigortalılık Bildirim Sürelerinde Yaşanan Çelişkilere İlişkin 2018/4 sayılı Genelge

5510 sayılı Kanunun 8. maddesinde; işverenlerin,

  • kanunun madde 4/I-a bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, madde 7/I-a bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu;

9. maddesinde,

  • madde 4/I-a bendi kapsamında sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalığının sona ereceği, sigortalılığı sona erenlerin durumlarının işverenleri tarafından, en geç 10 gün içinde kuruma bildirmekle yükümlü olduğu,

hükümlerine yer verilmiştir. Kanun hükümlerinde yer alan bildirim sürelerine ilişkin mevcut uygulamaların bazı sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir.

İşe Başlama Tarihinin Tespiti İşlemlerinde Değişiklikler

5510 sayılı Kanunun 59. maddesindeki kamu idarelerinin denetim elemanları dışında kalan kamu idarelerinin kolluk, zabıta, doktor, veteriner, mühendis vb. memurlarının tutanağı ile çalışmanın belirlenmesi durumunda;

  • tutanak tarihi ile tutanakta belirtilen işe başlama tarihi arasında farklılık olması halinde tutanağın tutulduğu tarih, “işe giriş tarihi” olarak kabul edilecektir.
  • Ancak, tutanak tarihi ile Kuruma bildirilen işe başlama tarihi aynıysa veya Kuruma bildirilen işe giriş tarihi daha önceki bir tarih ise Kuruma bildirilen işe giriş tarihi esas kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Kimlik bildirme formu 2’de, formun işverence onaylandığı tarihten önceki bir tarih işe başlama tarihi olarak belirtilmiş olsa dahi, formun işverence onaylandığı tarih esas sigortalı “işe başlama tarihi” olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır. Ancak, formda belirtilen işe başlama tarihi ile Kuruma bildirilen işe başlama tarihi aynıysa veya Kuruma bildirilen işe giriş tarihi daha önceyse Kuruma bildirilen işe giriş tarihi esas kabul edilecektir.

Bununla birlikte, kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla kurumumuza verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Ayrıca, işverenlerce beyan usulüne dayalı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tüm belgeler için de kimlik bildirme formu-2’ye ilişkin hükümler uygulanır.

Örnek 1-

Ankara ilinde faaliyet gösteren A unvanlı işyeri, (K) adlı çalışanı için 03/04/2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, 11/04/2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen (K) isimli çalışanı için işe giriş bildirgesini, bir gün öncesi olan 10/04/2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe girişinin yasal süresi içinde verildiği ve işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (03/04/2017-11/04/2017) 10 günden az bir sürenin bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 11/04/2017 olarak esas alınacaktır..

…………………………………………………

2018/4 sayılı SGK Genelgesinin Tam Metni için tıklayınız..

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

687 Sayılı KHK Teşvikinde 3 Ay İşsiz Olma Kuralı Değişti

687 Sayılı KHK Teşvikinde 3 Ay İşsiz Olma Kuralı Değişti

İşsizliği azaltma çalışmaları kapsamında 687 Sayılı «Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir