Sosyal Güvenlik Kurumu Cezalarında Değişiklik ve Meslek Kodu Yanlış Bildirimine Ceza
Sosyal Güvenlik Kurumu Cezalarında Değişiklik ve Meslek Kodu Yanlış Bildirimine Ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu Cezalarında Değişiklik ve Meslek Kodu Yanlış Bildirimine Ceza

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda düzenlenen idari para cezalarında değişiklik ve eklemeye gidilmiştir. 6728 sayılı Kanunun yürürlük kazanması için Resmi Gazete’ de yayımlanması beklenmektedir.

CEZADA DEFTER TÜRÜ DİKKATE ALINACAK

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde bir takım değişiklik ve eklemeler yapılmıştır;

5510 sayılı Kanunun 102nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir:

“m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
2) Beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek Beyannamenin, 86ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,
b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,
ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında, idari para cezası uygulanır.

Meslek Kodu Yanlış Bildirimine Ceza

n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında;

idari para cezası uygulanır.

n bendinden de anlaşılacağı gibi meslek kodu yanlış bildirimine ceza uygulaması da artık hayata geçiyor. Çalışanların çalıştıkları iş ya da yaptıkları görev dışında bir meslekten / görevden bildirilmeleri durumunda asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası ödemek durumunda kalacak.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Meslek kodları ile ilgili yapılan yeni güncelleme ile bazı meslek kodlarının tehlike derecesi değişirken, bazı iş yerleri tehlike listesine eklendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir