Genel

Kanuni Lokavt

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılan lokavt.

Devamı »

Kanun Dışı Grev

Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve. Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır.

Devamı »

Katılım Payı

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar.

Devamı »

Kamu İdareleri Denetim Elemanı

Kamu idarelerince tabi oldukları kanun ve diğer mevzuat uyarınca ülke, bölge ve il düzeyinde denetim, soruşturma ve inceleme yetkisi verilmiş denetim elemanı sıfatına haiz kişiler.

Devamı »

Kilit Personel

Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli “Kilit Personel” sayılır; 1) Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak, 2) Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek, 3) Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek, 4) Şirkete yeni …

Devamı »

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında belirlenen oran.

Devamı »

Konfederasyon(İş Hukuku)

Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip üst kuruluşlar.

Devamı »

Korumalı İşyeri

Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla, Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanımın sağlandığı ve mali yönden desteklendiği, çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeri.

Devamı »