İ

İşveren Vekili

İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimselere verilen addır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf)

Devamı »

İsteğe bağlı sigorta

Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde anılır. (5510 sayılı Kanun madde 50) Torba Yasa İle SGK Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor SGK İdari Para Cezalarında Yeni Düzenlemeler

Devamı »

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak anılır.

Devamı »

İşyeri hekimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip kişi işyeri hekimi adı ile anılır.

Devamı »

İş güvenliği uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemana iş güvenliği uzmanı adı verilir.

Devamı »

İhale konusu iş

Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü iş.

Devamı »

İlişiksizlik belgesi

İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleriyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince düzenlenen soğuk damgalı belge.

Devamı »