S

Sosyal Güvenlik Sicil Numarası

Sigortalılardan, Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası sosyal güvenlik sicil numarası olarak adlandırılır.

Devamı »

Sigortalılık Süresi

5110 sayılı Kanunun 38 inci maddesine hükmüne göre uzun vadeli sigorta kolları bakımından geçen süre sigortalılık süresi olarak adlandırılır.

Devamı »

Sigortalı

Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiye sigortalı denir. 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kimse (işçiler) 4/a, kendi adına bağımsız çalışan (eski adıyla Bağ-Kur’lular) 4/b, kamu kurumlarında çalışanlar (memurlar) ise 4/c …

Devamı »

Sosyal güvenlik destek primi (SGDP)

SGDP belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

Devamı »

Sigortalı işsiz

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve Kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse olarak adlandırılır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf

Devamı »

Sendika

İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar. (SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU madde 2 / ğ)

Devamı »

Salt işçilik

Üretimde kullanılan malzemenin tamamı ile makine, alet ve edevatın idarece verilmesi halinde kullanılan işçilik.

Devamı »

Sakatlık İndirimi

Ücretlilerin gelir vergisi matrahlarından belirlenen esas ve tutarlarda sakatlık indirimi gerçekleştirilmektedir. (Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için; defterdarlıktan yazı alınması gerekmektedir). Hukuki uygulamalar bakımından çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olan ücretliler sakat olarak değerlendirilmektedir. Çalışma gücünü % 40 oranında kaybedenler 3. derece sakat, Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenler 2. derece …

Devamı »

Süreli Fesih (Bildirimli Fesih)

Bildirimli fesihte, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın sözleşmeyi sona erdirme iradesini önceden bildirmesi gerekmekte olup, sözleşme bildirim süresinin dolmasıyla sona ermektedir. Belirli süreli iş sözleşmeleri kural olarak bildirimli fesih yoluyla feshedilemez. Hukuk sitemimizde bunun tek istisnası Borçlar Yasası’nın 343. maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, ömür boyu veya …

Devamı »