İşyerinde Yeniden Yapılanma

İşyerinde Yeniden Yapılanma

İşyerinde Yeniden YapılanmaGiriş:

İşveren işyerinde yeniden yapılanmaya gittiği için bu konu ile ilgili tüm gerekleri yerine getirdiğinden durumu sendikaya da bildirdiğinden sendikal nedenle işten çıkış olarak algılanamaycağı

Özet:

Davalının 4857 yasa gereği toplu işçi çıkartma eylemini sendikaya, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirdiği görülmekle, bu husus uyuşmazlık dışıdır.

Olayın çözümü 4857 sayılı İş Kanunun 29. maddesinde yer alan toplu işçi çıkarma ve aynı maddenin son fıkrası gereği toplu işçi çıkarmanın yasanın işe iade ile ilgili iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacı ile kullanılıp kullandığı konusunda toplanmaktadır.

Dosya içeriğinden davalı işverenin temizlik, kalorifer yakımı, bahçe bakımı gibi yardımcı işleri taşerona devretme kararı aldığı, bu karar gereği bu işlerde çalışan davacı ve arkadaşlarının hizmet akitlerini ihbar kıdem tazminatı ve işçilik haklarını ödemek koşulu ile feshettiği ve bu işleri usulünce yapılan ihale ile ISO kalite belgesi sahibi taşerona devrettiği anlaşılmaktadır. Taşerona devir işleminin muvazaalı bir işlem olduğu yeterli delillerle kanıtlanabilmiş değildir. Taşerona verilen işlerin yapıldığı işyerinde daha önce toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olması muvazaanın kabulü için tek başına yeterli delil sayılamaz. Nitekim Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişinin tespitleri de bu doğrultudadır. İşyerinin bir bölümünün alt işverene devri yeniden yapılanma tedbiridir. Yasanın tanıdığı olanaktan yararlanan işverenin yardımcı işleri alt işverene devri hukuki bir yeniden yapılanma tedbiri ve işletme gereğidir. Bu bakımdan söz konusu işte çalışan davacının sözleşmesinin feshinde geçerli bir neden mevcut olduğunun kabulü gerekir. Bunun sonucu davacının işe iade isteğinin ve davasının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …