torba-yasa-neler-getiriyor

Torba Yasa İş Kanunu’na Neler Getiriyor?

Tahmini okuma süresi: 5 dk.

torba-yasa-neler-getiriyor

6552 sıra numarasıyla yasalaşan ve İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun adını taşıyan torba yasanın neler getirdiğini inceleyecek olursak:

Tahmini okuma süresi: 5 dk.

torba-yasa-neler-getiriyor

6552 sıra numarasıyla yasalaşan ve İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun adını taşıyan torba yasanın neler getirdiğini inceleyecek olursak:

İş Kanunu Açısından Ne Gibi Değişiklikler İçermektedir?

Asıl İşveren- Alt İşveren

Alt işverenlik konusundaki bildirim ve itirazlara ilişkin m.3/2 hükmünde sürelere ilişkin yeni hükümler getiriliyor.

Asıl işverene, alt işverenin işçilerin ücretlerini yatırıp yatırmadığını başvuru üzerine veya resen aylık olarak kontrol etmek ve ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden kesmek üzere banka hesabına yatırmak zorunluluğu getiriliyor.

Alt işveren değişikliği halinde aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin yıllık ücretli izin süreleri aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren, işçilerin alt işveren yanında çalışırken hak kazandığı yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve aynı yıl içinde kullanılmasını sağlamak zorunda olacak. Alt işveren ise, tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermek zorunda.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun m.62/1e kapsamında çalıştırılan işçilere ilişkin bazı yenilikler getiriliyor. Bu işçilerin kıdem tazminatları, alt işverenin  değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışanların kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam süre dikkate alınarak hesaplanacak. İş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde sona erenlerin kıdem tazminatlarına ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecek. Aynı alt işverene bağlı olarak farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışan işçilerden iş akitleri kıdem tazminatı kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek biçimde sona erenlerin kıdem tazminatı süresi hesaplanırken farklı kamu kurum veya kuruluşundaki çalışmalarının toplamı esas alınacak. Bu halde kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecek.

Alt işverenle yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği halde alt işveren tarafından 4734 sayılı kanun kapsamındaki idarelere ait işyerleri dışında çalıştırılan ve bu sırada iş akdi, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek biçimde sona eren işçilerin kıdem tazminatı, yazılı talebi üzerine ilgili kamu kurum veya kuruluşunca çalışmış olduğu son işyerindeki ücretinin asgari ücretin artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktar üzerinden ödenecek. Hesaplanan tutarın, iş akdinin sona erdiği tarihteki ücretine kıyasla düşük olması durumundaki aradaki fark, alt işverenden talep edilebilecek.

Yukarıdaki maddeye göre kıdem tazminatına ödemesi yapan kamu kurum veya kuruluşu, çalışma süreleri dikkate alınarak payına düşen tutarı önceki kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder.

Kıdem Tazminatı

Yeraltı işlerinde belirsiz süreli çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinde kıdemine bakılmaksızın geçerli bir sebebe dayanma zorunluluğu getiriliyor.
Alt işverenle yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği halde alt işveren tarafından 4734 sayılı kanun kapsamındaki idarelere ait işyerleri dışında çalıştırılan ve bu sırada iş akdi, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek biçimde sona eren işçilerin kıdem tazminatı, yazılı talebi üzerine ilgili kamu kurum veya kuruluşunca çalışmış olduğu son işyerindeki ücretinin asgari ücretin artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktar üzerinden ödenecek. Hesaplanan tutarın, iş akdinin sona erdiği tarihteki ücretine kıyasla düşük olması durumundaki aradaki fark, alt işverenden talep edilebilecek.

Yukarıdaki maddeye göre kıdem tazminatı ödemesi yapan kamu kurum veya kuruluşu, çalışma süreleri dikkate alınarak payına düşen tutarı önceki kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder.

Fazla çalışma ve ücreti

İş Kanunu’nun fazla çalışma başlığını taşıyan 41. maddesine ek fıkralar ekleniyor. Buna göre, zorunlu nedenler ve olağanüstü haller nedeniyle maden işçilerine fazla çalışma yaptırılamayacak. Bu hallerde dahi haftalık 36 saati aşan her bir saat için normal ücret, %100 arttırılarak ödenecek.

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık ücretli izin süreleri, maden işçilerinde dört gün daha fazla olarak belirleniyor. Bu sayede 5 yılını doldurmamış maden işçilerinin yıllık izin süresi 18 günden, 15 yıla kadar çalışma sürelerinin yıllık izin süresi 24 günden, 15 yıl ve daha fazla olan çalışma süresinin yıllık izin süresi 30 günden oluşmaktadır.

Haftalık ve Günlük Çalışma Saati

Haftalık 45 saat olan çalışma süresi, maden işçilerinde günde en fazla altı saat olmak kaydıyla haftalık 36 saat olarak belirlenmektedir.

Torba Yasa tam metni için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.