sgk-da-terkin-edilecek-idari-para-cezalar

Torba Yasa ile SGK’da Terkin Edilecek İdari Para Cezaları

6552 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 57 inci madde ilave edilmiş olup, söz konusu geçici madde uyarınca yasal verilme süresi;

a) 11/12/2014 tarihinden önce sona ermiş/erecek olan;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki

sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin,

– Ticaret sicil memurluklarınca verilmesi gereken işyeri bildirgelerinin,

– Kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin

11/12/2014 tarihine kadar,

b) 11/3/2015 tarihinden önce sona ermiş/erecek olan

Türkiye İş Kurumunca düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlere ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin

11/3/2015 tarihine kadar,

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde bahse konu bildirimler süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Öte yandan anılan geçici maddede bahse konu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edileceği, ancak tahsil edilmiş tutarların red, iade veya mahsubunun da yapılmayacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle bu kanunun yayımlandığı tarih ve öncesinde uygulanan cezalardan tahsil edilmiş olanları hariç, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, ayrıca komisyon kararı alınmasına da gerek olmaksızın bu kanunun tarih ve sayısı sisteme girilmek suretiyle söz konusu cezalar terkin edilecektir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?