Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci denemede %25” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü denemede %20” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı alt maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “açıkça belirtilmelidir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ağız ve Diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.” ibaresi eklenmiş ve dördüncü cümlesinde yer alan “10 gün” ibaresi “10 iş günü” olarak değiştirilmiştir.
b) Maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri, sınırlı uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi veya sedo-analjezi altında müdahale gerekmesi durumunda genel anestezi veya sedo-analjezi bedelinin ödenebilmesi için; tedavinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.”

Tebliğin tam metnini indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …