ise-giris-bildirgesinde-yasal-sureler

İşe Giriş Bildirgesinde Yasal Süreler

Çalışma Hayatının en önemli sorunlarından biri de çalışanların sigortalılık bildirimlerinin Yasal olarak ne zaman yapılacağı hususunu bilmemesi ve özellikle işverenlerin konu hakkında yükümlülük ve yaptırımlardan haberdar olmamasıdır. Yazımızda çalışanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun ilgili maddeleri ile konuyu anlatmaya çalışacağız.

Sigortalılık Bildirimi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı Bildirimi ve Tescili” başlıklı 8. Maddesi çalışanların sigortalı olarak işe giriş bildirgelerini düzenlemiştir. İlgili maddeye istinaden işverenler, 4/1-a (SSK’lı) kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda bildirimin en geç sigortalının işe başladığı günden bir gün önce yapılması gerekir.

Peki her çalışanın işe başlatılmadan önce SGK ya bildirimi yapılmak zorunda mıdır? Konu hakkında Kanunun getirdiği istisnalar da mevcuttur. Kanununda sayılan istisnalardan bahsetmek gerekirse yine ilgili maddeye göre işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

– İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün
– Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,
– Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.
– Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma yapılan bildirimlerde yasal süresinde yapılmış sayılır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?