MuhSGK İle Birlikte SGK Cezaları Da Değişiyor
MuhSGK İle Birlikte SGK Cezaları Da Değişiyor

MuhSGK İle Birlikte SGK Cezaları Da Değişiyor

Bilindiği üzere Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması yürürlüğe giriyor. Öte yandan bildirim yükümlülüğü olan birçok kişi de, pandemi sebebiyle bir erteleme olabileceğini düşünüyor. Birleşmenin daha önce defalarca ertelenmesi, erteleme bekleyenlerin umutlarını yeşertse de şimdilik erteleme açıklaması yok.

MuhSGK’nın devreye girmesi neticesinde SGK’ya sigortalıların hizmetlerine ilişkin bilgiler (ücret, gün, prim, ikramiye vs.) aylık prim ve hizmet belgesi ile değil, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilecek.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile birlikte sigortalılara ilişkin meslek kodları ve sigortalılar adına bildirilen prime esas kazançlara göre yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümleri gereği, yeni sosyal güvenlik idari para cezaları da bulunuyor.

Meslek Kodları Doğru Bildirilmeli

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için aylık bir brüt asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Burada unutulmaması gereken husus, ay bazında bir asgari ücretlik (brüt) ceza üst sınırı bulunuyor.

Prime Esas Kazançlara İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezasında Değişiklik

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi” başlıklı ikinci bölümünün “Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları” başlıklı 86.maddesinde sigortalıların kazançlarının beyannamelerde eksik ya da hiç bildirilmemesi durumlarında yine 5510 sayılı Yasa’nın 102. maddesinin (m) bendi gereği,

“m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

idari para cezası uygulanır.”

Hükmü gereğince işlem yapılacak.

Özetle;

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir iş yeri için,  
İş Yerininin Tuttuğu Defter TürüMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutanlar içinMaksimum 3 Asgari Ücreti Geçmemek Kaydıyla Asgari Ücret X Sigortalı Sayısı
Diğer defter tutanlar içinMaksimum 2 Asgari Ücreti Geçmemek Kaydıyla Asgari Ücret X ½ X Sigortalı Sayısı
Defter tutma mecburiyeti olmayanlar içinMaksimum 1Asgari Ücreti Geçmemek Kaydıyla Asgari Ücret X 1/3 X Sigortalı Sayısı
Sadece Prime Esas Kazanç Eksikliği Olması HalindePrime Esas Kazanç Tutarında Asgari Ücret (X) 1/10 ila 2 Asgari Ücret

Yukarıdaki değişiklik öncesi, defter tutma hadleri ve prime esas kazançları eksik bildirilen sigortalı sayıları dikkate alınmadan, prime esas kazançlarda eksiklik tespit edilen her bir dönem için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası hükmünün uygulandığını da hatırlatmakta fayda var.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir