Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-9999

Yargıtay Kararları• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Hizmet Döküm Cetvelinde Birden Fazla İşyerinde Çalıştığının Görüldüğü – Bu İşyerlerinin Davalı İşverenle Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılacağı )
• ALT İŞVERENLERİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ ( Davacı Çalışmalarının Kesintisiz Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği – İşyeri Devri Yada Alt İşveren Devri Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
• DAVACININ HİZMET DÖKÜM CETVELİ ( Birden Fazla İşveren Kayıtlarına Rastlanılmış Olduğu – Farklı Sicil Numaralı İşyerlerinin Hangi İşverenlere Ait Olduğunun Araştırılması Gereği/İşverenlerin Davalı ile Bağlantısının Araştırılacağı )
• DAVALI ŞİRKETİN İHALE İLE BAKANLIKTAN ALMIŞ OLDUĞU İHALELERİN ARAŞTIRILMASI ( Hizmet Döküm Cetvelinde Çıkan Sicil Numaralarının Hani İşverene Ait Olduğunun Araştırılması Gereği – Kesintisiz Çalışma Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
• KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ İŞVEREN ( Kamu Kurumlarında Yapılan Çalışmaların ve Harcamaların ve Gelir ve Giderlerin Kayıt ve Belgeye Bağlanmasının Zorunlu Olduğu – Fazla Çalışma Ücretinin Sadece Tanık Beyanlarıyla Kabulünün Hatalı Olduğu )
• KAYITLARIN BELGEYE DAYANMASININ ZORUNLU OLMASI ( Kamu Niteliğindeki İşveren – Tanık Beyanlarının Yeterli Olmadığı )
• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşverenin Niteliği Gözetilerek Kayıt ve Belgelerin Dava Dosyasına Celbedileceği – Hizmet Alım Sözleşmeleri ve İhale Dökümanları ile Teknik ve İdari Şartnamenin İnceleneceği/Nöbet Çizelgesi ve Görev Belgeleri )• ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ (Yapılacak İşin Bitmesi Sonucu İş İlişkisinin Sona Ermesi İşveren Feshi Olarak Değerlendirileceğinden İşçinin İşverene İş Bitimi Sonrası Yeni İşyeri Göstermesini İstemesi Aksi Halde İş Sözleşmesini Feshetmesinin Haklı Nedenle Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği)
• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Karşı Davacının Belirttiği ve Birleştirilmesini İstediği Dava Dosyaları Getirilip İncelenmeden ve Birleştirilip Birleştirilemeyeceği Değerlendirilmeden Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu – Ücret Alacağı İstemi)
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE HAKLI NEDENLER (Ücret Alacağı İstemi – Yapılacak İşin Bitmesi Sonucu İş İlişkisinin Sona Ermesinin İşveren Feshi Olarak Değerlendirileceği/İşçinin İşverene Yeni İşyeri Göstermesini İstemesi Aksi Halde İş Sözleşmesini Feshetmesinin Haklı Nedenle Fesih Kabul Edilemeyeceği)
• İŞYERİ DEVRİ (İşçi İle Alt İşverenin İhale Bitimi Fesih Konusunda İradeleri Birleşmemiş İse ve Yeni İhaleyi Alan Alt İşveren İşçisi Olarak Aralıksız Olarak İşçi Çalışmaya Devam Etmiş İse Burada Alt İşverenler Arasında İşyeri Devrinden Sözedileceği – Bu Durumda da İş Sözleşmesinin Feshinden Sözedilemeyeceği)
• İHBAR TAZMİNATI (SSK Kayıtları ve Yeni İhale Sözleşmesi İle İlgili Belgeler Getirilmeden Davacının Aralıksız Çalışmasına Devam Edip Etmediği Belirlenmeden Karşı Dava Olan İhbar Tazminatının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sigorta Hizmet Dökümündeki K, Ş ve S Kodları Neden Önemli?

Sigorta Hizmet Dökümündeki K, Ş ve S Kodları Neden Önemli?

Sigortalıların hizmet dökümlerinde bazen karşımıza çıkan kodlar ne anlama geliyor? Bunların sigortalılığa etkisi var mı?