Memurundan İşçisine Çalışma Hayatında Değişiklik Yapacak Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı

Memurundan İşçisine Çalışma Hayatında Değişiklik Yapacak Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı

2016 yılında çalışma hayatında birçok değişiklikleri geride bırakırken, yeni torba yasalar ile çalışma hayatının yeniden şekillendiğini görüyoruz. Asgari ücretin yaklaşık %30 artmasından tutun işverene sağlanan Devlet desteğine kadar geçtiğimiz bir buçuk ay içerisinde birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Özellikle kadın çalışanlara etkisi büyük oranda soru işareti olacak olan memurundan işçisine çalışma hayatında değişiklik yapacak  6663 Sayılı Kanun Resmî Gazetede yayımlandı.

2016 yılında çalışma hayatında birçok değişiklikleri geride bırakırken, yeni torba yasalar ile çalışma hayatının yeniden şekillendiğini görüyoruz. Asgari ücretin yaklaşık %30 artmasından tutun işverene sağlanan Devlet desteğine kadar geçtiğimiz bir buçuk ay içerisinde birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Özellikle kadın çalışanlara etkisi büyük oranda soru işareti olacak olan 6663 Sayılı Kanun Resmî Gazetede yayımlandı.

6663 Sayılı Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı

Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası

Kanunun 1. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mülga mükerrer 20. Maddesi yeniden düzenlendi;

MÜKERRER MADDE 20- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. …”

Gençlerin Pasaport Harçlarında Yeni Düzenleme

Kanunun 4. Maddesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun 85. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.”

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Düzenlemeler Oldukça Fazla

Kanunun 5,6,7,8,9,10,11. Maddeleri 657 Sayılı Devlet memurları Kanunda bir çok yeni düzenleme getirmiştir. Örneğin, Kanunun 5. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.”108. Maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir”

Özellikle Kanunun 6. ve 7. Maddeleri ile Doğum sonrası analık izinlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda önemli değişiklikler mevcuttur. Kanunun 10. Maddesi ile 657 Sayılı Kanunda “Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma” getiren düzenlemeler mevcuttur.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Önemli Değişiklikler

Kanunun 20. Maddesi ile 4447 Sayılı kanuna “Ek madde 5” eklenmiştir.

“Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği

EK MADDE 5- İşçiye, 4857 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır…”

4857 sayılı Kanunda Yeni Düzenlemeler – Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma

Kanunun 21 ve 22. maddeleri ile 4857 Sayılı Kanunun 13 ve 74. maddelerinde yeni düzenlemeler mevcuttur.

4857 madde 13; “Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir…”

4857 Madde 74; “”Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılır…”

5510 Sayılı Kanunda Değişiklikler

5510 Sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir

5510 Sayılı Kanunun geçici 14. maddesinin birinci fıkrasına “sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere “; bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi, (d) bendinin birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “ve (b)” ibareleri ile maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir…”

Yukarıdaki bazı değişikliklere kısa kısa değindik.

6663 Sayılı Kanun ( Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) tam metni İçin tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile bazı SGK borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Peki hangi borçlar kapsama alınmadı, gerekli şartlar neler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir