SGK İdari Para Cezaları 2017
SGK İdari Para Cezaları 2017

SGK İdari Para Cezaları 2017

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenlerin 2017 yılı alacakları idari para cezaları da Asgari Ücretin açıklanması ile netlik kazandı. SGK İdari Para Cezaları 2017 yılı için rakamları için tabloyu inceleyebilirsiniz.

5510 Sayılı Kanun

Konu

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

2017 Tutar

Maks. Ceza Tutarı

102-a/1İşe Giriş BildirgesiSigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi.Her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarı.1.777 ₺
102-a/1

102 ikinci fıkra

İşe Giriş BildirgesiSigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere)
102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir oranında.444 ₺
102-a/2İşe Giriş BildirgesiSigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması.Bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı.3.554
102-a/3İşe Giriş Bildirgesiİşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılmasıBildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı8.885
102-b/1İşe Giriş Bildirgesiİşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlerKamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı.5.331
102-b/1

102 ikinci fıkra

İşe Giriş Bildirgesiİşyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere)
102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

1.332
102-b/2İşe Giriş Bildirgesiİşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler.Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı.3.554
102-b/2

102 ikinci fıkra

İşe Giriş Bildirgesiİşyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere)
102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

888
102-b/3İşe Giriş Bildirgesiİşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler.Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret.1.777
102-b/3

102 ikinci fıkra

İşe Giriş Bildirgesiİşyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere)
102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

444
102-c/1Aylık Prim ve Hizmet BelgesiAsıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için.Belgenin asıl olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri.3553.554
102-c/2Aylık Prim ve Hizmet BelgesiAsıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için.Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri2223.554
102-c/3Aylık Prim ve Hizmet BelgesiAsıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için.Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı8883.554
102-c/4Aylık Prim ve Hizmet BelgesiAsıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için.Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı.3.554 ₺
102-dEksik İşçilikKurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarı.Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı.3.554 ₺
102-e/1Belge İbraz Etmemeİşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenler.Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı.21.324
102-e/2Belge İbraz Etmemeİşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenler.Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı.10.662
102-e/3Belge İbraz Etmemeİşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenler.Defter tutmakla yükümlü değilse, asgari ücretin üç katı.5.331
102-e/4Belge İbrazı Geçersiz KayıtDefter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde.Geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, (tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) aylık asgari ücretin yarısı.888
102-e/4Belge İbrazı Geçersiz Kayıtİbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı.21.324
102-e/4Belge İbrazı Geçersiz Kayıtİbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır.Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı.10.662
102-e/4Belge İbrazı Geçersiz KayıtVergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmişse.İbraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı.21.324
102-e/5Belge İbrazı Geçersiz Kayıtİbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması.Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı.888
102-fBelge İbraz EtmemeKamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri.Aylık asgari ücretin iki katı.3.554
102-gSigortalılık Bildirim YükümlülüğüKendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere.Aylık asgari ücret.1.777
102-gSigortalılık Bildirim Yükümlülüğü8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalaraSigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri.177
102-g

102 ikinci fıkra

Bildirim YükümlülüğüBildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere)
102-g bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-hBildirim Yükümlülüğü11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara.Yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret.1.777
102-h

102 ikinci fıkra

Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç)
102-h bendinde öngörülen cezalar dörtte biri444
102-ıKurum Görevlisine Engel OlmaKurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahiAsgari ücretin beş katı8.885
102-ıKurum Görevlisine Engel OlmaBu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirdeTürk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır.

Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı.

17.770
102-iBelge İbrazıKurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkındaBelgenin Hiç Verilmemesi

Aylık asgari ücretin beş katı tutarında.

8.885
102-iBelge İbrazıKurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın belirlenen süreden geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkındaBelgenin Geç Verilmesi.

Aylık asgari ücretin iki katı.

3.554
102-iGeçici İş Göremezlik Bildirimi4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halindeBildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması

Sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri.

177
102-iGeçici İş Göremezlik Bildirimi4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a – işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç YapılmamasıBildirimin Hiç Yapılmaması

Sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı.

888
102-jİşten Ayrılış Bildirgesi9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında.Bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri.177
102-j

102 ikinci fıkra

İşten Ayrılış Bildirgesibildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde.
(Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere)
102-j bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.44
102-kBakmakla Yükümlü Olunan Kişi Bildirimi100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi   girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara.Asgari ücretin yarısı.888
102-lBildirim YükümlülüğüTicari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halindeBir aylık asgari ücret.1.777

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

SGK İşe Giriş İşlemlerinde Bunlara Dikkat

SGK İşe Giriş İşlemlerinde Bunlara Dikkat

İşe başlamasına karar verilen bir işçi için yapılması gereken işlemlerin en üst sırasını; çalışanı SGK’ya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir