İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017
İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin İdari Para Cezaları 2017 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenler hakkında aşağıdaki para cezaları uygulanacaktır.

4857 İş Kanunu

Konu

Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırım

Cezayı Gerektiren Fiil

2017 Ceza Miktarı

3 İşyerini Bildirme Yükümlülüğü 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.   18.377,00 ₺
5 Eşit Davranma İlkesi 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.        155,00 ₺
7 Geçici İş İlişkisi 99/b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.        259,00 ₺
8 İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge 99/c Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.        155,00 ₺
14 Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma 99/c Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.        155,00 ₺
28 Çalışma Belgesi 99/d İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için        155,00 ₺
7/f Geçici İş İlişkisi – Üretimde Öngörülemeyen Artış 99/2. fıkra Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için.     1.036,00 ₺
29 Toplu İşten Çıkarma 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.        606,00 ₺
30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.     2.296,00 ₺
32 Ücretin Ödenmemesi 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.        167,00 ₺
39 Asgari Ücret 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.        167,00 ₺
37 Ücret Pusulası 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,        575,00 ₺
38 Ücret Kesme 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.        606,00 ₺
52 Yüzdelerin Belgelenmesi 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.        606,00 ₺
41 Fazla Çalışma Ücreti 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.        295,00 ₺
56 Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.        295,00 ₺
57 Yıllık İzin Ücreti 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.        295,00 ₺
59 Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.        295,00 ₺
60 İzinlere İlişkin Düzenlemeler 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.        295,00 ₺
63 Çalışma Süresi 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.     1.619,00 ₺
64 Telafi Çalışması 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.        295,00 ₺
68 Ara Dinlenmesi 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.     1.619,00 ₺
69 Gece Süresi ve Gece Çalışmaları 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.     1.619,00 ₺
71 Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.     1.619,00 ₺
72 Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.     1.619,00 ₺
73 Gece Çalıştırma Yasağı 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.     1.619,00 ₺
74 Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.     1.619,00 ₺
75 İşçi Özlük Dosyası 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.     1.619,00 ₺
76 Yönetmelik Hükümlerine Uymama 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.     1.619,00 ₺
90 İş ve İşçi Bulmaya Aracılık 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)   18.377,00 ₺
92 Yetkili Makam ve Memurlar 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.   14.702,00 ₺
96/1 İşçi ve İşverenin Sorumluluğu 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.   14.702,00 ₺
96/2 İşçi ve İşverenin Sorumluluğu 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.   14.702,00 ₺
107/2 İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.   14.702,00 ₺

Not:

– Uygulanacak idari para cezası ( ipc )miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

– 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

İşveren emzirme izninin kullanılmasına izin vermeyip bu sürelerde işçiyi çalıştırdığında, işçinin hakları nelerdir? Kullanılamamış geçmiş süt izinleri işverenden talep edilebilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir