Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla SGK İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla SGK İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla SGK İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler

Ülkemizde yatırım ortamını iyileştirmek, cazip bir yatırım yeri haline getirmek ekonomik kalkınmayı sağlanmak ve rekabet gücünü arttıracak politikalar ve öneriler geliştirmek için yatırımlarla ilgili görev ve sorumlulukları bulunan Bakanlar ile TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından YOİKK oluşturulmuştur.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek iş dünyasının talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak eylem planları hazırlamaktadır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun planlarında yer alan en önemli taleplerden biri bürokratik süreçlerin azaltılmasıdır.

Taleplerin karşılanması adına pek çok mevzuat ve idari düzenleme öngören eylem maddelerini barındıran “7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilerek, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yeni kanun ile süre maliyet, prosedür sayısı gibi idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi yoluyla uluslararası yatırımların arttırılması amaçlanmıştır.

Düzenlemeler

7099 Sayılı Kanun’la ticaret ilişkilerine dayanan hukuksal süreçlerin yanı sıra kamu kurumlarında  elektronik tebligat sisteminin uygulanması hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerine ilişkin iki önemli önemli düzenleme yapılmıştır.

7099 sayılı kanunun 18. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Bu düzenleme ile şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak SGK’ ya bildirilmesi anlamına gelecek ve sürecinin kısaltılması sağlanmış olacaktır.

Düzenlenen: 5510 Sayılı Kanun 11. Maddesi Üçüncü Fıkrası

   “İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK’ya vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim SGK’ya yapılmış sayılır ve ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde SGK’ya bildirmek zorundadır.”

11. maddenin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu bildirimlerden hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.”

Eklenen bu cümle ile yapılan bildirimlerin hangilerinin işyerinin bildirilmesi yerine geçeceğinin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmesi ve belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmemesi sağlanmış olacaktır.

Düzenlenen: 5510 Sayılı Kanun 11. Maddesi Altıncı Fıkrası

“Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

7099 sayılı kanunun 19. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.”

İlgili düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek her türlü belge ve bilgi belgelerin gerçek ve tüzel kişilere verilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin bu belgelere göre yapılması bürokratik sürecin azaltılarak SGK’nın belge verme belirleme yetkisi bu yönde genişletilmiştir.

Düzenlenen: 5510 Sayılı Kanun 100. Maddesi üçüncü Fıkrası Birinci Cümlesi

“Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir.”

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Sosyal Güvenlik Kurumu Cezalarında Değişiklik ve Meslek Kodu Yanlış Bildirimine Ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu Cezalarında Değişiklik ve Meslek Kodu Yanlış Bildirimine Ceza

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir