3201 sayılı Kanunda Torba ile gelen düzenlemeleri içeren SGK Genelgesi

G E N E L G E
2014 – 27

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanuna yeni hükümler eklenmiştir.
3201 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esasları ile 08/06/2011 tarihli 2011/48 sayılı Genelgede yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen hükümler aşağıda açıklanmış olup, söz konusu iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

Genelgenin tümünü indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması