İşe İade Davasında İhbar Tazminatı Fark Ödemesi
İşe İade Davasında İhbar Tazminatı Fark Ödemesi

İşe İade Davasında İhbar Tazminatı Fark Ödemesi

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işveren, işçinin belirsiz süreli sözleşmesini feshederken, yazılı olarak fesih bildiriminde bulunarak iş akdi feshinin nedenini açıkça işçiye bildirmelidir. Fakat belirtilen fesih nedeninin geçersiz olması veya işçiye fesih bildirimi yapılmadığında 4857 sayılı Kanuna istinaden işçinin yasal yollara başvurma hakkı doğmaktadır. İşçi fesih sebebini kabul etmiyor ise öncelikle işveren ile anlaşmak için arabulucuya gidebilir. Fakat burada da anlaşmazlık oluşuyor ise işçinin işe iade davası açma hakkı doğar.

İşe iade davası işçi lehine sonuçlandığında işverenin işçiyi tekrar işe başlatma yükümlülüğü doğar. İşçi tekrar işe başlamak için talepte bulunduğunda işveren işe başlatmama hakkına sahiptir ancak bu durumda işverenin işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminatlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ihbar tazminatı fark ödemesidir.

İşçi işten çıkarıldığı tarihten işe iade davası lehine sonuçlanana kadar geçen sürenin kıdem süresine göre değişen ihbar gün sayısına ve giydirilmiş ücrette oluşabilecek ücret farkına istinaden ihbar tazminatında fark ödemesi talep edebilmektedir. Fakat 2 Eylül 2023 tarihli resmî gazete yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait E. 2023/9085, K. 2023/8074 Karar ile birlikte ihbar tazminatı talep edilebilecek durumlar açıkça belirtilmiştir.

Yargıtay kararına göre;

İşe iade davasını kazanan işçi, işe başlatılmadığını gerekçe göstererek fesih tarihindeki giydirilmiş emsal ücret üzerinden fark ihbar tazminatını talep etmiş ve ilk derece mahkemesinin kararı doğrultusunda işçiye faizi ile fark ödemesinin yapılması kararlaştırılmıştır.

Adalet Bakanlığı davayı incelemesi sonrasında temyiz yoluna gitmiş ve kesinleşen işe iade davası sonucunda davalı işverence işe başlatılmayan işçinin fark ihbar tazminatının faizi ile işverenden tahsiline karar verilmesinin istenmesi üzerine Mahkemece davanın kabulüne kesin olarak karar verildiğini, işverence işçiye, işe iade davası açılmadan önce ihbar tazminatı ödendiğini, işçiye bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat peşin olarak ödendiğinden dava konusu fark ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması istemi ile  Yargıtay’a başvurmuştur.

Yargıtay kararında özet olarak;

4857 sayılı kanunun 21. Maddesinin 5. Fıkrasında işe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ihbar tazminatı peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir hükmüne istinaden ancak işçiye fesih esnasında ihbar süresi kullandırılmadığında veya ihbar tazminatı peşin olarak ödenmediğinde işçinin dava sonucunda işçinin ihbar tazminatı fark ödemesi talep edebileceği bildirilmiştir.

Buna göre işçi geçersiz sayılan fesih tarihinde ihbar tazminatı ödemesini eksiksiz olarak peşin olarak aldı ise veya ihbar süresi kıdem tarihine göre doğru kullandırıldı ise dava sonucunda tekrar ihbar tazminatı fark ödemesinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

Yargıtay’a başvurulan davada ihbar süresine göre tazminat ödemesi peşin olarak yapıldığından işverenin fark ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını belirtilerek kanun yararına ilk mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Bu karar ile ihbar tazminatı ödenecek durumlar daha açık hali ile belirtilmiştir.

Yargıtay kararına ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir