Etiket Arşivleri: genel sağlık sigortası

İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Prim Ödemeleri Nasıl Belirlenir?

İsteğe bağlı sigortalılıkta prime esas kazanç tutarı sigortalının kendi tercihi doğrultusunda belirlenmektedir. İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödemek isteyen sigortalı, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında bir kendi belirleyeceği tutar üzerinden prim ödeyecektir. Belirlenen bu tutar üzerinden ödenecek prim oranı %20 uzun vadeli sigorta kolları primi ve %12 …

Devamı »

Eşi Doğum Yapan Sigortalının, Sağlık Yardımlarından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Herhangi bir sigortalının veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, genel sağlık sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, yerine getirilmesi gereken koşullar  Genel Sağlık Sigortası hükümleri ile belirlenmektedir. Analık için yapılması gereken sağlık yardımları da genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, son bir …

Devamı »

İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

5510 sayılı Yasa ile getirilen genel sağlık sigortası hükümleri gereği; İş sözleşmesine dayalı olarak genel sağlık sigortası olanların bu kapsamdaki sigortalılığı fesih tarihinden itibaren 10. gün sona ermektedir. Ancak; fesih tarihinden önceki bir yılda en az 90 gün zorunlu sigortalılığı bulunanlar, 90 gün süre ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler.

Devamı »

SSGSS Kanunu’na Göre İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalıların Ssk Sigorta Prim Oranları Nedir?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa ile, eski SSK sigortalılarının yeni durumda düzenlenen sigorta prim kolları ve bu kollara ilişkin prim kesintisi oranları aşağıda yer almakta.

Devamı »

Sosyal Güvenlikte Köklü Değişiklikler Geliyor

sosyal güvenlik Kurumu

Toplumun gündemini uzunca bir süredir meşgul eden sosyal güvenlik reformu konusunda sona gelindi. AB uyum çalışmaları ve sosyal güvenlik yapısının standardizasyonu kapsamında Sosyal Sigorta ve Sağlık Sigortası uygulamalarını düzenleyen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmesi talebiyle TBMM’ne iade edilmişti. Tasarı, iade edilmesinin ardından sırasıyla Meclis …

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

23.10.2008 tarih, 27033 sayılı Resmi Gazete’de, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmlikle, 28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Devamı »

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası’nda Yeni Dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’un 17.04.2008 tarihli birleşiminde kabul edilen yasa ile, 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihine ilişkin maddesi de bir kez daha değiştirildi. Buna göre, aralarında genel sağlık …

Devamı »

Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ

28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINA DAİR TEBLİĞ 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve …

Devamı »

5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3), (4), …

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

28 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26981 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık …

Devamı »