Etiket Arşivleri: iş sözleşmesi

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?

4857/25-II iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda; İşvereninden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına 2 gün, aynı ay içinde 3 gün veya aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün işe devamsızlık yapan işçinin iş …

Devamı »

İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir. İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi …

Devamı »

Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi …

Devamı »

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını …

Devamı »

İhbar tazminatı hakkı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?

4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri; * İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, * İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar …

Devamı »

Verime Göre Ücret

Verime göre ücret, işyerinde veya işle ilgili olarak geçirilen zaman dikkate alınmaksızın, işçinin gösterdiği performans ücretinin belirlenmesini sağlamaktadır. Verime göre ücret çeşitleri; Performansa dayalı ücret Bu yöntem, işçinin işyerinde geçirdiği zamandan bağımsız olarak, belirlenen ölçüm metotlarına bağlı olarak ortaya konulan verimi dikkate alarak, ücretinin belirlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu noktada önemli …

Devamı »

Ücretin Gününde Ödenmemesi

İşçilerin çalışmaları karşılığında hak ettikleri ücretlerin belirlenen ödeme gününde kendilerine verilmesi zorunludur. Ücret ödeme günleri konusunda yasanın getirdiği kesin bir tarih olmamakla birlikte, ücretlerin en geç ayda bir ödenmesi gerekmektedir. Zorlayıcı bir neden olmaksızın ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmeyen işçi, işini yapmaktan kaçınabilir, işçinin iş sözleşmesi bu …

Devamı »

İkramiyeler

Çalışanlara yapılan ikramiye ödemeleri, uygulama şekillerine bakılmaksızın (özel günlere veya çalışma süresine dayalı olsun) ücret olarak nitelendirilmektedir, ücret için geçerli olan hükümler bu ödemeler için de uygulanmaktadır.

Devamı »

Çocuk Yardımı

Şirket uygulamalarına bağlı olarak çalışanlara çocuk yardımı adı altında ek ödemeler yapılabilmektedir. Çalışanlara çocuk yardımı verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Çocuk yardımları, iş sözleşmesi veya işyeri uygulamaları içinde belirlenerek verilmektedir.  

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1742

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı İşçinin İşyerinde İşveren Vekilinin Üzerine Yürüyüp Hakaret Etmesi Sataşma Olup Haklı Sebeple Feshi Gerektirecek Ağırlıkta Bir Eylem Olduğu – Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNE SATAŞMASI ( Davalının Buna Dair Tutanaklar Sunduğu ve Duruşmada Dinlenen Tanıklar Tutanak İçeriğini …

Devamı »