personel-aliminda-yeni-iskur-tesviki

Personel Alımında Yeni İŞKUR Teşviki

personel-aliminda-yeni-iskur-tesvikiTürkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 12.03.2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ve tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan yönetmeliğin uygulama esasları Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.04.2013 tarihli yönetmelik ile açıklığa kavuşturulmaktadır.

personel-aliminda-yeni-iskur-tesvikiTürkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 12.03.2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ve tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan yönetmeliğin uygulama esasları Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.04.2013 tarihli yönetmelik ile açıklığa kavuşturulmaktadır.

Yönetmelikte Mesleki Eğitim Kursları (B), İşbaşı Eğitim Programı (C), Girişimcilik Eğitim Programı (D) olmak üzere üç başlık yer almaktadır.

Yazımızda yönetmeliğin özellikle İşbaşı Eğitim Programı açısından işverenler için yeni bir fırsat niteliği taşıdığının altını çizmek istiyoruz.

İşbaşı Eğitim programlarındaki teşvikin işverenler açısından faydası nedir?

İŞKUR tarafından bu program kapsamındaki çalışanlara eğitim programına katıldıkları her bir fiili gün için miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri giderleri için 25TL ödenecek. Ayrıca programlara devam edilen süre içinde 5510 sayılı kanunun (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primleri karşılanacaktır.

Hangi meslekler için işbaşı eğitim programı düzenlenebilir?

İşverenler herhangi bir vasıf gerektirmeyen (Beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı gibi) alanlar dışında işbaşı eğitim programı dışında tutulmaktadır.

Teşvikten hangi işverenler faydalanabilecek?

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde ve kamu kurum/kuruluşlarının payının yüzde ellinin altında olduğu iktisadi teşekküller,
 • İşbaşı eğitim programı katılımcısının, programın başlama tarihi itibariyle aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan ve sigortalı hizmet listesinde görünen toplam sigortalı sayısı üzerinden, son üç aylık ortalamasının üzerine ilave olması,
 • Başvurulan ayda taahhüt edilen sigortalı çalışan sayısı ortalamaya eşit veya fazla olması,

Halinde faydalanabileceklerdir.

Yönetmelikte işverenlerin kabul edebileceği maksimum işbaşı eğitim programı katılımcı sayısı. İki ile on arasında çalışanı bulunanlarda bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise mevcut sigortalı sayısının onda biri olarak belirlenmiştir.

İşbaşı eğitim programı katılımcılarının taşıması gereken özellikler nelerdir?

Katılımcılarda aranacak özellikler:

 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak

Ayrıca:

 • Başvuru tarihi itibari ile son altı ay içinde işbaşı eğitim programı kapsamında başvurulan meslekte çalışmamış olma,
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde; programın yapılacağı işyerinin sigortalı hizmet listesinde kayıtlı veya kayıt dışı çalışanı olmama,
 • Mutlaka iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmış ve danışmanın uygun görüşünü almış olma,

Şartları aranmaktadır.

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?

 • Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan (mezun olan) katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması,
 • Bir veya iki katılımcının bulunduğu programlarda ise en az bir katılımcının istihdam edilmesi,

Programın süresi ve devam zorunluluğu ne kadardır?

 • Günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere (dinlenme süreleri hariç), haftalık kırk beş saatten ve toplamda yüz altmış fiili günden fazla olamayacaktır.
 • İşverenlerde, çalışma saatlerinin dağılımında il müdürlüklerinin denetim sorumluluklarına engel olmamak kaydıyla, çalışma saatleri serbest şekilde belirleyebilecektir.
 • Engelliler için ise; işbaşı eğitim programının süresi yirmi dört ay içerisinde üç yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilme istisnası getirilmiştir.
 • Katılımcılara doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birinden fazla izin verilemez.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.