torba-yasa-ile-isverenlere-yardimlasma-fonu-geliyor

Torba Yasa İle Gelen Değişiklikler – İşverenlere Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu

 

 

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile iş hukukundan sosyal güvenliğe, iş sağlığı ve güvenliğinden vergi hukukuna çeşitli alanlarda önemli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Torba Yasanın getirdiği önemli değişiklikler ve yeniliklerden birisi de İşverenlere yardımlaşma fonu getirmesidir.

İşveren Dayanışma Ve Yardım Fonu

6552 sayılı Yasanın getirdiği değişiklik gerekçesi;
Değişiklik gerekçesi olarak; İşveren sendikaları, üyelerinden toplamış olduğu aidatları ancak grev ve lokavt dönemlerinde üyeleri için ve eğitim yardımı için kullanabildiklerinden işveren sendikalarının nakit mevcudu atıl kalmaktadır. Madde ile, işveren sendikalarına, genel kurul karan ile, olağan genel kurul döneminin başındaki nakit mevcutlarının cari giderler çıktıktan sonra kalan meblağının yüzde yirmi beşini aşmayacak şekilde, işveren dayanışma ve yardım fonu oluşturmaları ve oluşturulacak bu fondan üyelerine karşılıksız yardımda bulunabilme imkanı sağlanmaktadır. Bu yardımdan ancak üye işyerlerinin işçilerinin sigorta primi işveren payının ödenebileceği hüküm altına alınmıştır. Fonun dağıtım esasları da yine işveren kuruluşları genel kurullarınca belirlenecektir.

Değişiklik sonrası ; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla
belirlenmesi kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir.

Torba Yasanın bu maddesi ile işveren sendikalarına, genel kurul kararı ile, olağan genel kurul döneminin başındaki nakit mevcutlarının cari giderler çıktıktan sonra kalan meblağının %25’ ini aşmayacak şekilde, işveren dayanışma ve yardım fonu oluşturmaları ve oluşturulacak bu fondan üyelerine karşılıksız yardımda bulunabilme imkanı sağlanmaktadır. Bu yardımdan ancak üye işyerlerinin işçilerinin sigorta primi işveren payının ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?