Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Geliyor
Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Geliyor

Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Geliyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimini konu alan ve anılan vergi indiriminin şartlarını ve indirim tutarlarına ilişkin örnekleri de içeren “Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı” hazırlanmıştır.

6824 sayılı Kanunun 4. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenerek, 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş  ve vergi indirimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı”, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Vergi İndirim Oranı ve Yararlanacak Kuruluşlar

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), Tebliğ Taslağında yer alan maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmez.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

İndirimden Yararlanmak İçin Hangi Şartları Yerine Getirmek Gerekir?

Mükelleflerin %5’lik vergi indiriminden faydalanabilmesi için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,

b) Aynı süre içerisinde beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ve cezaları dahil olmak üzere 1.000.- TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

d) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması

gerekmektedir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Ücreti Düşenlere AGİ İlavesi Tasarısı Mecliste!

Ücreti Düşenlere AGİ İlavesi Tasarısı Mecliste!

2016 yılı başında asgari ücret brüt tutarının 1.647,00 TL olmasıyla en düşük net ücret AGİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir