KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri
KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

Sosyal Güvenlik Kurumu 23 Haziran 2016 tarihinde yayınlamış olduğu Genelgesinde KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Özellikle ihaleye katılacak işverenlerin KDV mahsubu ile prim ödemeleri ve borcu yoktur belgesi taleplerine açıklık getirdi.

Prim Borçları Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsubu Suretiyle de Ödenebilir

2016/13 sayılı “KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri” konulu Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi aşağıdaki gibidir;

“Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin 13 üncü fıkrasında; “Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir. Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen on beş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerinin izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Kurum, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, cari aya ilişkin sigorta priminin en geç ödenmesi gereken yasal süre, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olarak değiştirilmiştir.

Sigorta primi borçlarını KDV alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin, sigorta primlerinin yasal ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren mahsup için geçecek olan ilave 20 günlük süre içinde ihalelere katılmak için Kurumumuzdan borcu olmadığına ilişkin yazı talep etmeleri halinde, KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta primi tutarı henüz Kurum hesaplarına intikal etmemiş olduğundan, kendilerine borcu olmadığına ilişkin belge verilememektedir.
İşverenlerin Kurumumuza olan borçlarını KDV alacağından mahsup yoluyla ödemeleri ve cari ay haricinde borçlarının bulunmaması halinde KDV alacağından yapılacak sigorta primi ödemelerinin vergi dairelerince en geç ayın 20 sinde hesaplarımıza aktarıldığı dikkate alınarak, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1’i ila 20’ si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazısı talep eden işverenlerin, iadeyi yapacak ilgili vergi dairesinden/saymanlıktan alacakları “mükellef ….. nın …… ayına ait …. Tutarındaki sigorta primi borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle …….. tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır.” Şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı bir yazı ile ünitelerimize müracaat etmeleri ve “ vade tarihinde KDV mahsubu ile ödenecek olan sigorta priminin Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan borcu yoktur yazısının hükümsüz olacağına dolayısıyla ihale tarihi itibarıyla borçlarının olduklarını kabul edeceklerine” dair taahhütname vermeleri koşulu ile söz konusu süre zarfında kendilerine borcu olmadığına ilişkin EK-2 de örneği bulunan yazının verilmesi mümkün bulunmaktadır.”

2016/13 sayılı Genelgenin tam metni ve eklerini görmek için tıklayınız..

040

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir