İş Akdi Feshi

İş Akdi Feshi

İş Akdi  FeshiGiriş:

Taşeron  işçisi olarak görünen işçinin Asıl İşveren Alt İşveren ilişkisinin muvazaalı olduğu durumda asıl işverenin işçiyi işyerine almadığı tarih fesih tarihi olarak görülmelidir.

Özet:

Davacı, dilekçesinde davalılardan TKS AŞ. İşyerinde adıgeçen işverenin işçisi olarak çalıştığını, işyerinde daha önce işçi olarak çalışan ÖO isimli şahsın muvazaalı şekilde alt işveren olarak gösterildiğini, ÖO’nun işveren olmadığını, 5.11.2003 tarihinde ÖO tarafından yapılan önel vermek suretiyle hizmet akdinin feshi ile ilgili tebligatın geçerli olmadığını, işveren olarak TKS A.Ş. tarafından fesih ile ilgili bir tebligat olmadığını, 31.12.2003 tarihinde işyerine alınmamak sureti ile fiilen hizmet akdinin işveren anonim şirket tarafından sona erdirildiğini iddia ederek feshin geçersizliğini ve işe iadesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, muvazaa konusundaki deliller toplanmadan, 5.11.2003 tarihli ÖO tarafından yapılan yazılı fesih bildirimine değer verilerek davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi hatalıdır. Asıl İşveren-alt işveren ilişkisinde muvazaanın tesbiti halinde işveren niteliği taşımayan kişinin işçiye yaptığı fesih ihbarının hukuki bir değeri yoktur. Bu durumda 31/12/2003 tarihinde işyerine fiilen alınmamak suretiyle, iş sözleşmesinin asıl işveren tarafından feshedildiğinin ve davanın bu tarihten itibaren bir aylık yasal süre içerisinde açıldığının kabulü gerekir. Öyle olunca da fesih ile ilgili deliller toplanmalı, işin esasına girilerek karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?