İşçinin Manevi Tazminat İstemi

İşçinin Manevi Tazminat İstemiGiriş:

İşveren iş akdini feshederken kişilik haklarına saldırıda bulunmadığı gibi iş akdini kötü niyetli olarak da fesih işlemini gerçekleştirmemiş işçinin tüm tazminatlarını ödemiştir.

Özet:

Davalı işveren son olarak belirli süreli hizmet akdi ile çalışan davacının kıdem tazminatı ile işçilik alacakları yanında kalan bakiye süre ücreti için öngörülen fesih tazminatını ödemek suretiyle fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi sona erdirmiştir. Bir başka anlatımla davalı feshe bağlı olan ve ödenmesi gereken davacı zararlarını ödemiştir. Karşılanan bu zararlar haksız feshin sonuçları olup, iş sözleşmesinin mücerret haksız feshi manevi tazminatı gerektirmez. Somut olayda feshin kötüniyetle yapıldığı kanıtlanmadığı gibi Borçlar Kanunu’nun 49.maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiştir. Davacının kişilik haklarına bir saldırıdan sözedilemez. Mahkemece haksız fesih nedeniyle davacının gerek yaşam gerek iş seyrinde manen olumsuz etkileneceği gerekçesi ile manevi tazminatın kabulü hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde oluşan zorlayıcı nedenin çalışma düzenini değiştirmesiyle, işçi ve işverenin durumdan olumsuz …