Etiket Arşivleri: İş Akdi

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatına göre; İş Akdinin Geçerli Sebebe Dayandırılarak Feshi nedir? Geçerli fesih kavramı nedir? Çalışan ve işveren açısından feshe geçerli sebep oluşturan koşullar nelerdir? Geçerli neden ile fesihte usûl, şart, kabul ve sonuçlar nelerdir? Çalışanın geçerli fesih hakkından yararlanabilmesi için asgari kıdem süresi ne …

Devamı »

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi Giriş: İşveren işçinin devamsızlığından dolayı iş akdini feshettiğini İddia ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.   Özet: Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir: – Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamaktadır. – İşçinin …

Devamı »

Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi

Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi Giriş: Mevsimlik çalışan işçinin iş akdi feshinde yıllık izin hakkı ile ilgili Yargıtay kararıdır Özet: Davacı işyerinde bekçi olarak çalıştığı, izin ücreti alacağının ödenmediğini belirtmiştir. Tüm çalışma sürelerine bakıldığında mevsimlik işlerde bir dönem 4-5-6-7-8-ay civarında çalışmasının bulunduğu daha sonra bu çalışma süresinin 11 ay ve …

Devamı »

İş Akdi Feshinde Son Çare

İş Akdi Feshinde Son Çare Giriş: İş Akdi feshini işveren son çare olarak uygulamalı, fesihte keyfi iradeye başvurmamalıdır.  İşletmesel  kararlara göre feshin kaçınılmazlık ilkesi çerçevesinde işverenin ispatı gerekir. Özet: Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında …

Devamı »

İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu

İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu Giriş: İşveren fesih nedeniyle bağlıdır. feshin geçerli bir nedene bağlı olduğunu işveren ispatla yükümlüdür.  Özet: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve test/çatı operatörü olarak üretim …

Devamı »

İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi

İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi Giriş: Sendikal nedenle iş akdinin feshi işçinin işe iade davası sonucunda işe iade ve boşta geçen süre ile işverenin işe almaması durumunda ödenecek tazminatın belirlenmesi gereği Özet: Dava feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi talebine ilişkindir. Mahkemece sendikal örgütlenmede öncülük yapan beş kişiden biri …

Devamı »

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi Giriş: İşçinin işini hatırlatıldığı halde yapmaması nedeniyle işveren tarafından feshi işleminde işçinin hangi işini yapmadığı tareddüte gerek kalmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmetedir. Özet: Mahkemece iş akdinin davacı işçinin verilen görevleri yerine getirmemesi nedenine bağlı olarak işverence feshedildiği gerekçesi ile ihbar ve kıdem tazminatı …

Devamı »

İşçinin Manevi Tazminat İstemi

Giriş: İşveren iş akdini feshederken kişilik haklarına saldırıda bulunmadığı gibi iş akdini kötü niyetli olarak da fesih işlemini gerçekleştirmemiş işçinin tüm tazminatlarını ödemiştir.

Devamı »

Sendikal Nedenle İş Akdi Feshi

Giriş: İşçinin sendikaya üye olduktan üç (3) gün sonra iş akdinin ekonomik kriz sebebiyle işveren tarafından feshedilmesi ve 11 (on bir) gün sonra yeni işçi alınması işveren tarafından yapılan feshin haksızlığını ortaya koymaktadır.

Devamı »