Güncel

264 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 264) 4/4/2007 gün ve 26483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Esnaf Muaflığı başlıklı 9 uncu ve Değer Artışı Kazançları başlıklı mükerrer 80 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle, yürürlükten kaldırılmış bulunan Ücretlilerde Vergi İndirimi başlıklı mükerrer 121 …

Devamı »

Anayasa Mahkemesi’nin SSK İle İlgili Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2006/75 Karar Sayısı : 2006/99 Karar Günü : 4.10.2006   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu Daire İTİRAZIN KONUSU : 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8.2.2006 günlü, 5454 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen 140. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan …

Devamı »

Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

T.C. Resmî Gazete 4 Nisan 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26483 Kanun No : 5615 Kabul Tarihi : 28/3/2007 GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile …

Devamı »

Bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigortaları ödemelerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu

  Başlık : Gelir Vergisi Sirküleri/59 Tarih : 23/02/2007 Sayı : GVK-59/2007-3/ Bireysel Emeklilik Sistemi-2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/59 Konusu : Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payları ve primlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ve poliçelerin devri Tarihi : 23 /02/2007 Sayısı …

Devamı »

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

20 Aralık 2006 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 26382 Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu …

Devamı »