Hak Düşürücü (6) Altı İş Günlük Süre

Hak Düşürücü (6) Altı İş Günlük SüreGiriş:

İşveren işçinin iş akdini fesih yetkisini olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 (altı) iş günlük sürede ve herhalde bir yıl geçtikten sonra kullanamaz.

Özet:

Davacıya tebliğ edilmeyen ancak mahkemece davacının iş akdinin haklı feshedildiğine dayanak yapılan 30.3.2001, 31.5.2001 ve 8.6.2001 tarihli tutanaklarda davacının verilen işi yapmadığı gibi iş saatlerinde izinsiz olarak işyerini terk ettiği belirtilmekte ve buna bağlı olarak 10.6.2001 tarihli toplantıda yöneticinin kapıcıyı işe almaya veya işten çıkarmaya yetkili kılındığı ayrıca davacının işten çıkartılmasına karar verilmiş ise de işten çıkarma kararının davacıya hangi tarihte tebliğ edildiği dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Sadece SSK Dört Aylık Prim bordrosunda ve sigortalı hizmet cetvelinde 30.6.2001 tarihi davacının işten ayrılış tarihi olarak belirtilmiştir. Bu durumda 30.6.2001 tarihine kadar sigorta primi ödendiğine göre iş akdinin feshinde anılan tarih olarak kabulü gerekmiştir. Fesih tarihi ile tutanak tarihleri arasındaki süre dikkate alındığında 1475 Sayılı İş Kanunun 18.maddesinde yer alan 6 işgünlük hak düşürücü süre geçirildikten sonra iş akdi feshedildiğinden davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı şekilde bu isteklerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …