Ana Sayfa / Haberler / 2013 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
2013 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

2013 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, hem işveren hem de çalışanlar açısından 2013 yılında yeni düzenlemelere sahne oluyor.

Tüm bu yeni düzenlemelerin uygulamadaki yansımalarını özetleyerek sizleri de bu değişiklikler hakkında bilgilendirmek isteriz.

Konuları 3 başlık halinde sıralayabiliriz;

1- Risk Değerlendirme

29.12.2012 tarihli, 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirme süreci başladı.

Tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yapılmış olması 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nun yürürlük maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiştir. Ancak risk değerlendirmelerinin tamamlanması gereken son tarih henüz belirtilmemiştir.

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler 29.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır.

Bu uygulamanın detayları Bakanlık tarafından yapılacak açıklama ile belirtilecektir. Ancak, Bakanlık’ın bu konudaki çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.

2- Onaylı Defter

29.12.2012 tarihli, 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanmıştır.

Onaylı Defter, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade etmektedir.

Yönetmelikte belirlenen onaylı defter yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir.

 1. Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
 2. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
 3. Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
 4. Onaylı defter işyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri için geçerlidir

3- Acil Durum Planları

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanuna göre işverenlerin acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları şu şekildedir:

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirmek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapması ve acil durum planlarını hazırlamak,
 • Acil durum ekiplerini kurmak,
  • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlamak,
  • Eğitim ve tatbikatları yaptırmak,
  • Ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak,
  • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayarak gerekli düzenlemeleri yaptırmak.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği tam metni için tıklayınız.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği tam metni için tıklayınız.
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik tam metni için tıklayınız.
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tam metni için tıklayınız.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yeni İSG Uygulaması 1 Temmuz 2016’da başlıyor

Tehlike sınıfı “çok tehlikeli” ve “tehlikeli” olanlar ile 50’den fazla çalışanı bulunan “az tehlikeli” işyerleri …