İkale Tazminatların Vergi İadesi Nasıl Yapılacak?
İkale Tazminatların Vergi İadesi Nasıl Yapılacak?

İkale Tazminatlarının Vergi İadesi Nasıl Yapılacak?

İş sonu tazminatlarının hangilerinin ücret kabul edilip hangilerinin edilmediği son zamanlarda yapılan değişikliklerle açıklık kazandı. Vergi alacağı olan sigortalılar Vergi Dairesine başvurmaya geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. İkale Tazminatların Vergi İadesi için nasıl başvurmak gerektiği ile ilgili detayları yazımızda anlatacağız.

Hangi Çıkış Ödemeleri Gelir Vergisine Tabi?

4857 sayılı Kanun’a göre işten çıkış işlemi yapılan kişilerde gelir vergisi ödenen ya da ödenmeyen ödeme kalemleri Kanun’da net bir şekilde belirtilmiştir.

İş akdi feshi ile şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanılan durumlarda kıdem tazminatı gelir vergisinden muaf olduğu için sadece üzerinden damga vergisi kesilerek işçiye ödenmektedir. Ama ihbar tazminatı ödemesi varsa, bu tazminat gelir vergisi kanununa göre ücret kabul edildiğinden üzerinden gelir vergisi kesilecektir. Mahkeme ya da arabulucu ile yapılan görüşmelerde iş akdi feshi geçersiz sayılmış işçileri, işe tekrar almamanın bedeli olarak “iş güvencesi tazminatı”, “işe iade tazminatı”, “işe başlatmama tazminatı” gibi isimlerle ödenmiş tazminatlar gelir vergisinden muaf ödemelerdir. Bu ödemeler 4857 sayılı kanun gereği ödenmiş ve asıl amacı geçersiz sayılmış feshin sonucu tekrar işe başlatılmamanın bedeli olduğundan gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Asıl karmaşa, 4857 sayılı Kanun’da yeri olmayan fakat pratik hayatta sıkça karşımıza çıkan karşılıklı sonlandırma sözleşmeleri ile yapılmış çıkışlarda ödenen tazminatların durumuydu. Bu tarz ikale sözleşmeleri ile yapılmış iş kaybı/iş sonu/iş güvencesi gibi isimlerle anılan tazminatlar ücret kabul edildiğinden üzerinden gelir vergisine tabidir. Fakat sadece, anlaşmalı çıkış sonucu ödenmiş tüm tazminat toplamının kıdem süresi ve tavanı dikkate alınarak hesaplanmış kıdem tazminatı kadarının gelir vergisinden istisna tutulmasına izin verilmiştir.

Güncel hesaplamalarda, gelir vergisi konusu yukarıda bahsedilen şekilde uygulanmalıdır. Ama önceden bu tazminatlar üzerinden ödenmiş gelir vergileri ile ilgili iade söz konusudur.

Hangi Ödemelerde Vergi İadesi Olacak?

30.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan alınmış gelir vergilerinin iadesinin önü açıldı. İkale/Karşılıklı sonlandırma ile işten ayrılan kişinin, düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceği bildirildi.

Gelir vergisinin iade edileceği ödemeler, ikale ya da karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ile ödenmiş sözleşmeler olmalıdır. Bu ödemeler, Kanun’da belirtilen şartlar gerçekleşmeden ödenmiş ödemeler olduğundan ismini taşıdıkları ödeme kaleminin gerçek niteliğini taşımamaktadırlar. Kıdem Tazminatı, ihbar tazminatı, İş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı, iş kaybı tazminatı gibi çeşitli isimlerle ödenmiş olsalar bile, iade kişinin gerçek kıdem tazminatı kadar olan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

İade Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Gelir vergisi iade başvuruları bu kanunun yürürlüğü ile birlikte başlamış oldu. Ödenen gelir vergisini iade almak isteyen çalışanların bizzat kendi başvuruları dikkate alınacağından, işverenlerin iade ile ilgili bir süreci söz konusu değildir. Yani başvuru işçi tarafından yapılacaktır.

Başvuruda istenebilecek belgeler aşağıdaki gibi olmaktadır:

 • Konu ile ilgili ödemelerin yapıldığı aya ilişkin düzenlenmiş ücret bordrosu,
 • İkale sözleşmesi,
 • Ödeme belgeleri,
 • İşe başlama ve bitiş tarihlerini gösteren belge,
 • İadesi söz konusu olan ödeme kalemlerinden yapılmış gelir vergisi kesintisi tutarını gösteren belge.

Başvurulacak kurum, gelir vergisinin ödendiği Vergi Dairesi olmalıdır. İşverenler, çalışanın işyerinin bağlı olduğu ve çalışanın gelir vergisinin beyan edilip ödendiği Vergi Dairesi bilgisini vergi iadesi almak isteyen eski çalışanına bildirmelidir.

Başvuru iki türlü yapılabilir:

 • Vergi dairesine elden ya da posta yoluyla başvuru
 • Elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online başvuru.

Vergi dairesine başvuru çalışanın direkt kuruma elden evrak teslimi ile başvurması ile gerçekleştirilir. Ya da çalışan başvuru dilekçesini ve başvuruda istenen belgelerini posta yolu ile kuruma ileterek iade talebini kuruma bildirir.

Elektronik ortamda başvuru ise İnteraktif Vergi Dairesinin https://ivd.gib.gov.tr web sayfası üzerinden yapılabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının ana sayfasından da ulaşılabilen İnteraktif Vergi Dairesine E-Devlet şifresini kullanarak giriş yapma seçeneğine tıklayarak e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.

Girişin ardından “İşlemlerim” alanından “İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Gelir Vergisi İade Talebi” kısmı seçilmelidir. Ardından çıkış tazminatlarının olduğu bordro ile ilgili bilgilerin bulunduğu alan doldurulmalıdır. Gerekli belgeler sayfadaki ilgili alanlara eklendikten sonra işlemi onaylayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15.02.2019 tarihinde yayımlanan duyuru aşağıdaki gibidir:

                                                                                                                           Yayın Tarihi: 15/2/2019 – 11:20:54

İKALE İŞLEMLERİ (VERGİ İADESİ) İLE İLGİLİ DUYURU

7162 sayılı  Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu madde uyarınca, 27/3/2018  tarihinden  önce  karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Madde Hükmü Kapsamında İşlem Yapılmasına İlişkin Önemli Husus ve Açıklamalar Aşağıdaki Gibidir:
 • Madde hükmünden yararlanılabilmesi için karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesinin 27/3/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması gerekmektedir.
 • Söz konusu sözleşmeler kapsamında iadeye konu olabilecek tazminatlar; iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerdir.
 • Sayılan ek tazminat niteliğindeki ödemelerden ilgili işveren tarafından gelir vergisi tevkifatının yapılmış olması ve beyan edilmesi halinde iade söz konusu olabilecektir. Aksi takdirde herhangi bir iade mümkün değildir.
 • Ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu değildir.
 • Kıdem tazminatlarının gelir vergisinden istisna olması sebebiyle tevkifat yapılmadığından, kıdem tazminatlarına ilişkin söz konusu madde kapsamında gelir vergisi tevkifat iadesi yapılması mümkün değildir.
 • İade işlemine ilişkin başvurunun Vergi Usul Kanunu kapsamında düzeltme zamanaşımı süresinde yapılması gerekir. Bu süre; gelir vergisi tevkifatının yapıldığı takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıldır. Örneğin; işveren tarafından hizmet erbabına 2014 yılında ödenen ek tazminatlara ilişkin yapılan tevkifatın iadesi için en geç 31.12.2019 tarihine kadar tarha yetkili vergi dairesine başvurulması gerekir. Bununla birlikte 2013 yılında ödenen ek tazminatlara ilişkin başvuru süresi 31.12.2018 tarihinde dolmuş olduğundan bu tarihe kadar talep edilmeyen iadenin bu tarihten sonra talep edilmesi mümkün değildir.
 • Söz konusu iade işlemlerinin yapılması için başvuru yapılması gereken tarha yetkili vergi dairesi, işverenin gelir vergisi tevkifatı yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.
İade İşleminin Yapılması İçin Başvuruda Gerekli Evraklar
 1. Dilekçe (Başkanlığımızdan veya İnternet Sitemizden Edinebilirsiniz) 
 2. Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, İkale Sözleşmesi veya İş Akdinin Sonlandırılmasına İlişkin Benzeri Diğer Sözleşme ve Belgeler (Kesintiyi Yapmakla Sorumlu Olan İşverenden Temin Edilen)
 3. İkale Sözleşmesine İstinaden Yapılan Ödemelere İlişkin Kesinti Tutarlarını Gösterir Belge (Ücret Bordrosu vb.)
 4. İadeye Konu Tazminatların İşveren Tarafından Hizmet Erbabına Ödendiğine İlişkin Belge (Dekont, Makbuz, Hesap Ekstresi vb.)
 5. İade Talebinin Avukat Tarafından Yapılması Halinde Vekâletname Örneği
İade Başvurularına İlişkin Diğer Hususlar
 • Vergi iadesi talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin hizmet erbabı tarafından bizzat veya vekaletname olması koşuluyla vekilleri tarafından elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilmesi gerekmektedir. Bunun dışında söz konusu dilekçe ve eklerinin 19.02.2019 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verilmesi mümkündür.
 • İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında kesilen gelir vergisine ilişkin iade talebinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
 • İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tradresinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (gib.gov.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz. E-posta veya faks ile gönderilen dilekçe ve belgelerin işleme alınması mümkün değildir.
 • İade işlemlerine Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından ivedilikle başlanılacak olup başvuru sırasına göre işlemler sonuçlandırılacaktır.
 • Başvurunuzun durumu ile ilgili Başkanlığımızın aşağıda belirtilen iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.
İletişim Numaralarımız: 0 (212) 354 94 40 – 0 (212) 354 94 41

İade işlemlerinin tamamlanması gerek işlem sayısının çokluğu gerekse de dış (işveren ile) yazışma, belge kontrolü ve hesaplamalar nedeniyle belirli bir süre gerektirmekte olup bu hususu dikkate almanızı saygılarımızla rica ederiz.”

Vergi İadeleri ile ilgili diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

İş Sonu Tazminatlarında Gelir Vergisi İadesi

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinin Ödenmesine İlişkin Yargıtay Kararı

Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinin Ödenmesine İlişkin Yargıtay Kararı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Yargıtay Kararı kimleri kapsayacak?

31 yorum

 1. merhabalar ikale ile Aralık 2014 tarihinde ile ayrıldım. Şirketim kıdem,ihbar ve 5 maaş ikale tazminatı ödedi.

  Maaşım kıdem tazminatı tavanı üzerindeydi. Bu durumda kesilen gelir vergisi iadesi alabilir miyim? Okuduğum yazılarda kıdem tazminatı tavanı kadar olan kısmın ödemesi yapılacaktır bilgisi veriliyor.

  • İkale tazminatından kesilen gelir vergisini alabilirsiniz. Ancak 5 senelik zaman aşımı dolmadan basvuru yapmalısınız. Son seneniz.

 2. Gokhan caliskan

  Mrb ben 2018 11. Ayda isden ciktim gelir vergisi kesildi kanuna gore 3.aydan once cikanlar aliyor bu madem bir magduriyet ise neden bu tarihtan sonra cikanlarfan kesiliyor ve iade edilmiyor syg

 3. Merhaba,

  31.Ocak 2018 yılında ikale sözleşmesi ile işten ayrıldım. Aynı tarihte ihbar ve kıdem tazminatlarım ödendi fakat ek 7 maaş 1 nisan tarihinde ödemesi yapıldı..Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim.? Tşkler

 4. Merhabalar bende 1 Ekim 2013 işten ayrıldım anlaşmalı olarak işveren çıkardı yani bundan sebep böyle bir hakkım doğarmı vergi iadesi alabilirmiyim yani

  • Maalesef beş yıl geçmiş 2018 Ekim den önce olmalıydı

   • Zaman aşımı diyorsunuz da kanun 2019 Ocak’ta çıkmış.2018 te başvuru yapmalıydınız deniliyor.2018 te çıkmamış bir kanunun neyine nasıl başvuru yapılabilir.Ayrıca 2013 Aralık’ta ikale sözleşmesi ile vergi iadesi alamayan bir mükellefle bir ay sonra 2014 Ocak ayında bu sözleşmeyle iş akdini sonlandırmış bir mükellef bu haktan yararlanıp bu iadeyi alıyorsa, alamayan için bu da bir mağduriyet değilmidir?

 5. Ben ivd.gov.tr den başvuru yaptım. Işten 2017 haziran ayında ayrılmıştım, son bordromu ve diger evraklarimin hepsini online olarak gönderdim fakat 1 ay oldu henüz sonuç yok. 189 nolu telefonu aradım yardımcı olmuyorlar. Ne yapmam lazım.

 6. Merhaba,

  İnteraktif vergi dairesinde kesinti yapılan tutara ait ücret bordrosu için Ocak 2019 seçemiyorum.
  Daha önce bu durumu yaşayan var mı? Nasıl çözülebilir?

  Selamlar,
  Kaya

 7. Merhaba, 2016 yılında ikale ile ayrıldım. İhbar ve kıdem hariç 4 maaş ikale tazminatı aldım. Kıdem sürem 1,5 yıldı. Bu durumda ikale tazminatımdan kesilen gelir vergisinin tamamını mı alacağım yoksa kıdem tazminatım kadarlık kısmın iadesini mi alacağım?

 8. Mustafa Yılmaz

  22/12/2014 de işten cıkarıldım işverene gidiyoruz bu sözleşmemizi istiyoruz çok kişi var hepmiz aynı firmadan cıkarıldık ama işveren vermek için bizler zorluk cıkarıyor ne yapmalıyız bizde zaman gecmesini istemiyoruz nereye baş furmalıyızda bu sözleşmemizi alabiliriz bizlere yerdımcı olumusunuz

  • Siz dilekçeyle daireye başvurun ve belgelerin vd eliyle işverenden istenmesini sağlayın. Böylece süreyide kaçırmamış olursunuz.

 9. Merhaba tüm gerekli evrakları tamamlayıp Aralık 2018 yılında posta yolu ile başvuruda bulunduk ocak 2019 da dış yazışma, yani işverenle yapılan yazışmalarda tamamlandı halen beklemekteyiz ödeme süreci nasıl işlemektedir hala bekliyoruz.

 10. Mart 2019 ayinda girişlerı yaptım.İşlem sonuçlandı.mesajı var.Halen beklemedeyiz.Vergi dairesi artık telefonlara cevap vermiyor.Ve ne zaman ödeneceğine dair basında bilgisi maalesef yok.

 11. Ben 13 temmuz 2014 te ikale ile işten ayrıldı. Dilekçemi verdim 3 ayönce.Dün vergi 3 hafta önce kontrol amaçlı vergi dairene gittim.İmza aşamasında olduğunu söylediler.
  Bu hafta tekrar uğradım imzalanmış muhasabeye aktarılmış.Muhasebe ankaradan yazı beklıyoz dedi.1 Hafta 10 gün içinde hesabınıza aktarılacak dediler. Bakalım 8 gün geçti.Beklemedeyim.

 12. Şubat 2019’da tüm evrakları dilekçemle birlikte teslim ettim.
  Duyuruda 1,5-2 ay içinde ödemelerin yapılacağı söylenmişti, 5 ay geçmesine rağmen hiç bir sonuç yok, sadece dilekçeniz kaydedildi deniliyor.

 13. merhaba hesaplamama göre 32 bin tl para yatacakti bana ama 16 bin tl yatti..vergi borcum vardi bunu taksitlendirip ilk taksitimi ödedim..su an vergi dairesini aradigimda vergiye kesinti olmadigini söylüyor..bu para nereye kesilmis olabilir sehir dısindayim buyük mukellefler vergi dairesine de gidemiyorum

 14. merhaba, haziran 2019 sonu ivd üzerinden başvuru yaptım, ödeme ne zaman yapılacak?

 15. Arkadaşlar 7 aydır bende beklemedeyim vergi oranı kesintisi ne kadarsa iademiz ona göre verilecek malum merkez bankası başkanı türkiye ye özgü şekilde 1 gecede kayboldu yani devlet nakit krizi.içinde bekliycez almaya gelince anında alan büyük devletimiz vermeye gelince nedense yıllarca düşünür.vergi daireside telefonları boş bi odaya koyup.bizle muhattap olmaktan kurtulmuşlar yani beklemekle geçer bizim.hayatımız

 16. Bu odemeler nezaman yapilacak 6 ay oldu basvurali.bilgisi olan var mı?

 17. Kolay gelsin şirketim gerekli evrakları göndermede yardımcı olmuyo şirket İstanbul da ben izmitte oturuyorum burda kaymakamlıga müracaat ettim bana kıdem ve ihbar tazminatını aldığıma dair tutarları yazan kagıt verdiler ancak kaymakamlıktaki personel bunlarda ne imza ne kaşe var dedi resmi evrak sayılmaz dedi bunu şirket bilmiyo mu beni mi oyalıyor sonra ben şirkete memur böle böle dedi dedim bu kağıtlara imza kaşe olmaz ki diyo ben şimdi şirketten tam olarak nasıl evraklar ve ne gibi işlemler yapmasını istemeliyim ayrıca bu ilgisizlik suç deil mi beni İstanbuldaki şirkete cagırıyolar burda yardımcı olurlar diyolar benim orda olup olmamam bişeyi değiştirmicek sonuc olarak dilekçede istenilen evraklar yazıyo o halde nasıl hata yapılabiliyor lütfen yardımcı olun basvuru süresi 1 sene Daha var ve bu iş neden bu kadar zor

 18. 31.01.2019 tarihinde başvuru yaptım. Halen ödeme yapılmadı.

 19. Tuncay Yorulmaz

  18.07.2018 tarihinde düzenlenen ikale sözleşmesi ile işten ayrildim,ayrintili bordroda bu tazminattan gekir vergisi kesilmis (10.000 tl.kadar) ,27.03.2018 oncesi kesilenler iade edilecek denilmis ama 27.03.2018 sonrasi ikale ile ayrilanlardan da gelir vergisi kesilmis,bizim gunahimiz nedir acaba? isverene rücu edip bizi neden 27.03.2018’den once ikaleye cagirmadiniz mi diyelim?

 20. Merhaba,
  2015 yılında karşılıklı fesih yolu ile ayrıldığım iş yerinden kıdem ve ihbar tazminatımı aldım. kanun çıktıktan sonra ihbar tazminatından kesilen gelir vergisi iadesi için vergi dairesine internet vergi dairesi vasıtası ile başvurdum. vergi dairesi vergi kesintisini geri ödedi fakat 3 ay sonra hatalı ödeme yaptıklarını ileterek parayı iade istediler. Ne yapmam gerekiyor iademi itirazmı etmeliyim kim haklı bu durumda?

 21. yaklasık basvuralı 9 ay oldu hale bir sonuc yok ödemeler ne zaman yapılacak anlaşılır gibi deil telefonlara bile cvp verilmiyor heralde bu dunyada bilgisi olan yok sonrada türkiye eski türkiye deil diyorlar eskisinden daha kotuyuz

 22. YILLIK GELİR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU

 23. Merhaba ben 30 Ocak 2020 de ihbar ve tazminat vergi iadesi için gib den elektronik başvuruda bulundum vergi dairesinde gozukuyo sonuç ne zaman aciklanir ve kacgun sürer

 24. Merhabalar, ben de 02.Ocak.2020 tarihinde ikale sözleşmesi ile işyeri ile yollarımız ayrıldı. İkale sözleşmesinde standart ödemelere (kıdem, ihbar) ek olarak yıllık izin,prim ve diğer ödemelerden gelir vergisi kesildi.
  Ben de iade için başvurabiliyor muyum ? Yoksa sadece 27/3/2018’den öncekiler mi başvurabiliyor şimdilik ?
  Teşekkürler

 25. Merhaba
  Eger vergi borcu varsa oncelık oraya mi kesıyor. Vergı borcumun bır kısmı buyuk mukellefler vd tarafından odenmıs gorunuyor?

 26. Bu makalede gösterdiğiniz çaba övgüye değer. Her bireye ulaşmak ve onun hakkında fikirlerini sormak oldukça zor bir iş. Bu makaleyi mükemmel bir şekle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir