Gelir

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme

Hakkında iskanunu

Göz atın

Vergi Usül Kanunu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra …