Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Dayanak

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 58 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkan: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkanını,

c) Daire Başkanlığı: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığını,

ç) Kurul: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunu,

d) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

f) Üyeler: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Üyelerini,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

 Kurulun oluşumu

MADDE 4 – (1) Kurul; Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur.

(2) En fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonların tespitinde, Kurulun oluşturulduğu tarihten önceki yıl sonu itibariyle Bakanlık kayıtlarında yer alan üye sayıları dikkate alınır.

(3) Birinci fıkrada yer alan kurum ve kuruluşların hangi branşlarda uzman hekim görevlendireceği Kurum tarafından belirlenir.

(4) Aynı usulle birden fazla Kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir.

 Başkanın seçilmesi

 MADDE 5 – (1) Başkan, üyeler arasından üç yıllık süre için birinci toplantıda üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilir. Birinci toplantıda üye tam sayısının sağlanamaması halinde ise en az yedi üyenin katılımıyla yapılacak ikinci toplantıda; katılanların çoğunluk oyu ile seçilir. İkinci toplantıda başkanın seçilememesi durumunda; öncelikle akademik kariyerde üstün olan, kariyerlerin eşit olması durumunda meslekte kıdemli olan aday başkan seçilir. İkinci toplantı en geç yedi gün içerisinde gerçekleştirilir.

(2) Başkanın herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere üyeler arasından yeni Başkan seçilir.

(3) Başkanın seçildiği toplantıda, yokluğunda yerine bakacak üye belirlenir.

Üyelerin hizmet süreleri

 MADDE 6 – (1) Kurulda üye olarak göreve başlayan hekimlerin hizmet süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Daire Başkanlığı, üyelerin hizmet süresinin bitiminden en az üç ay önce durumu ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.

(3) Bir takvim yılı içerisinde mazereti olmaksızın birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya katılmayan üyelerin, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelikleri herhangi bir sebeple sona eren üyelerin yerine, üyeliği sona eren üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluş tarafından bir başka üye görevlendirilir. Görevlendirilen yeni üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

 Kurulun görevleri

 MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücü kaybı oranlarına ilişkin düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı,

b) Sigortalıların çalışma gücü kaybına ilişkin düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı,

c) Sürekli iş göremez veya malul durumdaki sigortalıların başka birisinin sürekli bakımına muhtaç olup olmadığına ilişkin Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı,

ç) Malul olduğunu iddia eden hak sahibi kimselerin çalışma gücü kaybı oranlarının tespitine ilişkin düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı,

d) Vazife malullüğü işlemlerine ilişkin Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı,

e) Kontrol muayenelerine ilişkin düzenlenmiş sağlık kurulu raporları üzerine Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı

ilgililerin itirazlarını inceleyip karara bağlamak.

f) Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında, 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını,

g) Kanunun 95 inci maddesine göre yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazını,

ğ) Kanunun 14 üncü maddesi ve Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde yazılı hallerde yükümlülük süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını, 20 nci maddesinde yazılı hallerde üç yıllık çalışma (maruz kalma) süresinin indirilip indirilemeyeceğini,

h) Sigortalıların erken yaşlanma hallerine ilişkin düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazlarını inceleyip,

ı) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölen sigortalıların, ölümünün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olup olmadığına dair Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazını inceleyip

karara bağlamak.

i) Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye getirilmesi için Kuruma önerilerde bulunmak.

j) Kanunla ve diğer mevzuatla Kurum Sağlık Kuruluna verilen görevler üzerine tanzim edilen kararlara yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.

 Kurulun bilirkişilik görevi

 MADDE 8 – (1) Kurul, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

  Başkanın görev ve yetkileri

 MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

b) Kurulun, haftada en az bir kez olmak üzere iş yoğunluğunu da dikkate alarak toplantı günlerini ve sayısını belirlemek,

c) Kurula gelen dosyaları incelenmek üzere üyelere vermek,

ç) Üyeler veya Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak dışardan Kurula iştirak eden uzman kimseler tarafından incelenerek hakkında görüş belirtilen dosyalarla ilgili gerekli çalışmanın yapılarak Kurul kararı haline getirilmesini sağlamak,

d) Üyelerin Kurul kararlarını usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak,

e) Kurula iştirak edenlerin toplantı katılım cetvellerini usulüne uygun olarak imzalamalarını sağlamak,

f) Kurul ile ilgili görevleri tıbbi ve mesleki yetkileri doğrultusunda yerine getirmek.

 Üyelerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Üyelerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendilerine verilen dosyaları inceleyerek Kurula görüş bildirmek,

b) Kurul toplantılarına katılarak kararları ve toplantı katılım cetvelini imzalamak,

c) Başkan tarafından verilecek görevleri tıbbi ve mesleki yetkileri doğrultusunda yerine getirmek.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

 Kurul toplantıları

MADDE 11 – (1) Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak olan üye, durumunu toplantı gününden en az bir gün önce Başkana veya Başkanın yokluğunda yerine bakacak üyeye bildirir.

(3) Kurul tarafından değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası bulunan hekimler Kurul kararında yer alamazlar. Bu durumda Kurul aynı branştaki bir başka uzman kişinin görüşünü alır.

Eksik bilgi ve belgenin istenmesi

MADDE 12 – (1) Kurul, gönderilen dosyalarda eksiklik tespit ettiği veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyduğu takdirde, yazıyla veya kararla, eksikliğin giderilmesi veya ek bilgi ve belgenin tamamlanması için dosyaları iade eder.

(2) Kurul, dosya içinde mevcut olan sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerde eksiklik görürse, eksikliklerin tamamlanması için sigortalının veya hak sahibinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından yeniden muayenesini, gerektiğinde yatırılarak müşahede altına alınmasını, bunun sonunda usulüne uygun düzenlenen sağlık kurulu raporu ve tıbbi dayanaklarının temin edilmesini isteyebilir.

 Uzman kişilerin görüşüne başvurulması

 MADDE 13 – (1) Kurul gerekli gördüğü hallerde, değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası olmamak şartıyla Kurum veya Kurum dışından uzman kişileri Kurula davet eder, görüşlerini yazılı olarak alır.

 Kurulda hekim dinlenilmesi

 MADDE 14 – (1) Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde, her türlü masrafları sigortalıya/hak sahibine ait olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin belirlediği bir uzman hekimi, haklarında verilecek kararın görüşülmesinde dinler.

(2) Görevlendirme bildirimi, Kurulda ilgilinin dosyasının görüşüleceği toplantı adresi ve tarihi belirtilmek suretiyle 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(3) Sigortalı veya hak sahibi tarafından dinlenilmesi istenilen hekim, bildirilen toplantı gününde Kurul tarafından yazılı ve imzalı beyanı alınarak ilgilinin dosyasına ait Kurul arşiv belgelerine eklenir. Yazılı beyanın bir örneği de gerekçeli karar suretine eklenir.

 Kurul kayıtları

 MADDE 15 – (1) Boş karar defteri; karşılıklı her iki sayfada bir, birleşim yeri ortalanmak suretiyle, bir kez üst kısımdan, bir kez de alt kısımdan mühürlenerek Kurulun kullanımına hazır hale getirilir.

(2) Kurulda alınan kararlar, tarih sırasına göre karar defterinde usulüne uygun olarak yer alır. Kurul kararlarına esas ve karar numarası verilir. Gerekçeli kararlar işlemlerin tamamlanmasından sonra ilgili yerlere gönderilir. Kararlarda silme, karalama veya kazıma suretiyle düzeltme yapılmaz. Ancak, herhangi bir düzeltme gerektiğinde kelimenin üstü okunacak şekilde çizilir, doğrusu yazılır ve Başkan tarafından paraflanır.

(3) Kararların bir örneği arşivde muhafaza edilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

 Kurul giderleri

 MADDE 16 – (1) Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü gider Kurumca karşılanır.

 Kurulun bilirkişilik ücreti

 MADDE 17 – (1) Kurula mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyalarıyla birlikte gönderilen bilirkişi ücretleri Kurumun ilgili birimine iletilir. Bilirkişi sıfatıyla Kurulda görüşülmeyen dosyalara ait bilirkişi ücretleri, makbuzla ilişkilendirilmek suretiyle Kurumun ilgili birimince aynı hesaptan ilgilisine iade edilir.

(2) Bilirkişi ücretleri kararda imzası bulunan üyeler adına eşit oranda paylaştırılmak suretiyle kendilerine ait hesaplara aktarılır.

(3) Bilirkişi ücreti tahakkuk ettirilen dosyalar ayrı bir toplantıda görüşülür ve bu toplantı için ayrıca huzur hakkı ödenmez.

Huzur hakkının ödenmesi

MADDE 18 – (1) Kurulun bir ay içerisinde, yaptığı toplantı günü sayısı ile bu toplantıların her birine iştirak edenlerin isimleri ayrı ayrı belirtilerek tahakkuk işlemleri yaptırılır. Bir ay içerisinde en fazla sekiz toplantı günü sayısı ile sınırlı olmak üzere, Kanunda belirtilen huzur hakkı olarak tahakkuk ettirilecek meblağ, Kurula iştirak eden üyelere ve Yönetmeliğin 13 üncü maddesi dikkate alınmak suretiyle Kurula iştirak eden kişilere ait hesaplara aktarılır.

(2) Kurula iştirak edenlerin belirlenmesinde, toplantı katılım cetveli esas alınır. Kurula iştirak edenlerin toplantı katılım cetvelini imzalamalarından Başkan sorumludur. Toplantı katılım cetveli her oturumdan sonra Kurul sekreterliğine iletilir. Toplantı gününde Kurula katılmayan Başkan veya üyenin toplantı katılım cetvelindeki imza hanesi kapatılır. Her ay sonunda toplantı katılım cetvelleri ve toplantı sayıları huzur hakkı ödenmesine esas olmak üzere ilgili birime bildirilir.

 Maddi hata

 MADDE 19 – (1) Kurul kararlarında maddi hata tespit edildiği takdirde Kurulun kararını gönderdiği ilgili merci, düzeltilmesi istenen hususu açıklayıp gerekçesini belirten bir yazıyla sözü edilen işlem yönünden kararın yeniden değerlendirilmesini Kuruldan isteyebilir.

Kurul dosyalarının incelenme süresi

 MADDE 20 – (1) Kurulda incelenmek üzere gönderilen dosya ve evraklar en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılır.

 Yürürlük

 MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sigortalıların SGK’ ya Bildirilmesi

  Tahmini okuma süresi: 3 dk. Günümüzde kayıt dışı istihdamın giderek azalmasında hem Devletin etkin …