Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

Hizmet Akdine Tabi Çalışmalarda Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sigortalıların emeklilik sonrası çalışmaları, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendirilmektedir. Emeklilik sonrası belirtilen şartlarla çalışmaya başlayan sigortalıların prime esas kazançları üstünden, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmaktadır. Çalışanın prime esas kazanç toplamı dikkate alınarak gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi; %2’lik Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı, %22,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı ve %7,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı olmak üzere toplam %32’dir.

İlk defa sigortalılıkları 01.10.2008 tarihinden önce başlayan sigortalıların Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak gerçekleştirdikleri çalışma süreleri, kendilerine emeklilik hakları bakımından bir avantaj sağlamamaktadır. Bu çalışma süreleri dikkate alınarak emekli aylıklarının yeniden belirlenmesi mümkün olmamaktadır. Ödenen Sosyal Güvenlik Destekleme Primlerinin emekli aylığına herhangi bir etkisinin oluşması söz konusu olmamaktadır.

Kendi Nam ve Hesabına Tabi Çalışmalarda Sosyal Güvenlik Destek Primi

2008 yılı Ekim ayı başından sonra yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanıp (4/b) çalışması olanların aylıklarından 2008 yılında % 12, 2009 yılında % 13, 2010 yılında % 14 ve 2011 ila Temmuz 2015’ e kadar % 15 oranında, Temmuz 2015 sonrasında ise, yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanıp 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi (4/b’ li ) çalışan sigortalıların ise;

6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 50. Maddesi ile getirilen düzenlemeden sonra 5510 Sayılı Kanuna geçici 14. Madde eklenmiştir. Anılan madde ile;
“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen %15 oranı, 2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak uygulanır.” denilmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İçin Yeni Yıl Beklenmeli mi?

Emeklilik İçin Yeni Yıl Beklenmeli mi?

Bu içerik emekli olma arifesindekileri çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilik Aralık'ta mı yoksa Ocak'ta mı daha karlı?