Ana Sayfa / Genel / Gençlerin Ve Kadınların İstihdamında Sigorta Prim Teşviki

Gençlerin Ve Kadınların İstihdamında Sigorta Prim Teşviki

agiAkif Akarca, Dr. Mehmet Şafak

Bilindiği gibi, 26/05/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyuna “istihdam paketi” olarak lanse edilen 5763 sayılı Kanun’la, İş Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kanun’un 20. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 7. madde ile kadınlar ve gençlerin istihdamını artırmak amacıyla teşvik düzenlemesi yapılmış ve mevcut istihdama ilave olarak işe alınan “kadınlar ile 18-29 yaş arası gençler”e ait SSK işveren priminin, 5 yıl boyunca, kademeli olarak, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması öngörülmüştür.

Anılan işveren sigorta prim teşviğinden yararlanılabilmesi için aranılan şartlar şöyle özetlenebilir.

1- Sigortalılar yönünden aranan şartlar:

  • İşe alınacak sigortalılardan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, kadınların ise 18 yaşından büyük olması,
  • Bunların 01/01/2008 ile 30/06/2008 tarihleri arasında hiç (sigortalı olarak) çalışmamış olmaları,
  • 01/07/2008(dahil) ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe alınmaları,
  • İşte fillen çalışmaları.

Bu şartların tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Sigortalının yaş yönünden şartları taşıyıp taşımadığının tespitinde, işe giriş tarihindeki yaşı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe alındıktan sonra, aynı iş yerinde, işveren hissesi prim teşvikinden yararlanan sigortalının hizmet akdi devam ettiği sırada yaş sınırının aşılmasının bir önemi olmayacak ve teşvikten yararlanılmaya devam edilecektir. 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe alınan ve işe alındıkları tarih itibariyle 18 yaşından küçük olan sigortalılar 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında 18 yaşını doldurdukları takdirde, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren bu teşvikten yararlanacaklardır.

İşverenler 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe aldıkları bu sigortalıların  01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında çalışıp çalışmadıklarını (bu dönemlere ilişkin düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadıklarını) <http://www.sgk.gov.tr> internet adresinden “Çalışan” seçeneğini işaretlemek suretiyle erişilen “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla, sigorta sicil numarasını girerek tespit edebileceklerdir. Sigorta sicil numarası bilinemiyorsa, öncelikle “Sigortalılık sicil kaydı tespiti” seçeneğinden sigortalının TC kimlik numarasını girerek sigorta sicil numarası tespit edilecek; bu numaranın olmadığı anlaşılırsa, aksine bir tespit yapılana kadar sigortalının 01/07/2008 ile 30/06/2008 tarihleri arasında çalışmadığı kabul edilecektir.

30/06/2008 veya daha önceki tarihlerde işe alınan sigortalılar ile 01/07/2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılar için teşvikten yararlanılamayacaktır.

Yukarıda açıklanan diğer şartlar yerine getirilse bile, ay içinde çeşitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara ücret ödenmesi halinde fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücret kısmı için teşvikten yararlanılamayacaktır.

2- İşyeri yönünden aranan şartlar:

istihdaM PRİM TEŞVİKİİlave istihdam edilecek olan ve yukarıda belirtilen şartlara sahip olan kişilerin, 2007/Temmuz ile 2008/Haziran aylarında işverence kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları. Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitinde; sosyal güvenlik destek primine tabi olarak bildirilmiş sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak işveren hissesi sigorta priminin hesaplanması:

Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, bu gençlerin ve kadınların, prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret tutarı) üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesinin:

  • Birinci yıl için %100’ü,
  • İkinci yıl için %80’i,
  • Üçüncü yıl için %60’ı,
  • Dördüncü yıl için %40’ı,
  • Beşinci yıl için %20’si

İşveren tarafından ödenmeyecek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecektir. Halen uygulanmakta olan sigorta primine esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) aylık 638.70 YTL olup, bu tutar üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarı ise 124.55 YTL’dir. Dolayısıyla, bir sigortalı için birinci yılda (31/12/2008 tarihine kadar) yararlanılan teşvik tutarı aylık 124.55 YTL olacaktır. Asgari ücretin artırılması halinde, bu artışa bağlı olarak, yararlanılan teşvik tutarı da artacaktır. Kapsama giren sigortalıların İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan işveren hissesi sigorta primlerinin yüzdelik dilimleri, her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak üzere, sigortalıların işe başladıkları tarihten itibaren dikkate alınacak ve beş takvim yılı dolana kadar (sigortalı fiilen işte çalışmaya devam ettiği sürece) uygulanacaktır.

Çalıştırdığı sigortalıları kuruma bildirmeyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler:

Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, çalıştırdığı sigortalıları kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısını eksik bildirdiği tespit edilen işyerleri hakkında, işveren hissesi sigorta primi teşviki, bu tespitin yapıldığı tutanak tarihini izleyen ay başından itibaren 1 yıl süreyle uygulanmayacaktır.

Teşvikten yararlanmak için yapılacak başvuru ve diğer prim borçlarının ödenmesi koşulu:

Bu teşvikten faydalanmak isteyen işverenler, yukarıda belirtilen şartlara sahip sigortalıların işe alındığına ve işyeri yönünden gerekli şartların taşındığına ilişkin bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

Teşvikten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmiş ve sigortalıların tamamına ait tahakkuk etmiş sigorta primlerinin sigortalı hisseleri ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Diğer teşviklerden yararlanan işverenlerin bu teşvikten yararlanma durumları ve diğer hususlar:

Diğer teşvik kanunlarına (5084, 5568 ve 5615 sayılı kanunlar) istinaden 49 il ve Gökçeada-Bozcada ilçelerinde teşvikten yararlanmakta olan işverenlerin, yararlanmakta oldukları bu teşvikler kapsamındaki sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak bu yazımızda açıklanan teşviklerden yararlanmaları mümkün değildir. Buna karşın, diğer teşvik kanunlarından yararlanmakta olan işverenler, diğer teşvik kanunları kapsamına girmeyip, bu teşvik kapsamına giren sigortalıları işe almaları halinde, yeni işe aldıkları sigortalılar için bu teşvikten yararlanabileceklerdir. Özel nitelikli bina inşaatı iş yerleri de şartları taşımları halinde bu teşvikten yararlanabileceklerdir. İşsizlik sigortası primleri bu teşvik kapsamında olmadığı için, bunlar işveren tarafından ödenecektir. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: Dünya Gazetesi

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Asgari Ücret Komisyonunda görüşmeler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Asgari Ücret tutarı ile …

Fiili Hizmete Tabi Bildirilenlere İlişkin Duyuru

Fiili Hizmete Tabi Bildirilenlere İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun madde 40 kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi işyerlerinde çalışan …