gercegi-yansitmayan-kasa-bakiyelerine-af-firsati

Gerçeği Yansıtmayan Kasa Bakiyelerine Af Fırsatı

Tasarının 2.Maddesi gerçeği yansıtmayan kasa bakiyelerine dair af hükümleri içeriyor.

Buna göre bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacak.

31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

Hüküm kapsamında vergi dairelerine beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi, beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekiyor.

Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler;

  • Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek.
  • Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.
  • Beyan edilen bu tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacak.
  • Bu kapsamında beyanda bulunan mükelleflerin 2014 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsuben beyan ettikleri geçici vergiye ilişkin beyannamelerde düzeltme gerektiği takdirde ise, düzeltme işlemleri bu fıkra uyarınca yapılacak beyanname verme süresi içinde gerçekleştirilecek.
  • Bu düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmayacak.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

İşveren emzirme izninin kullanılmasına izin vermeyip bu sürelerde işçiyi çalıştırdığında, işçinin hakları nelerdir? Kullanılamamış geçmiş süt izinleri işverenden talep edilebilir mi?