SİZİN SORDUKLARINIZ

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 7 dk. 

belirli-sureli-is-sozlesmesinin-suresinden-once-feshi

Belirli süreli sözleşmeler özellikleri gereği, sürelerinin sonunda ya da tarafların birbirlerine sözleşmeyi yenilemeyeceklerini beyan etmesi durumunda, süresi sonunda fesih olur.

Süresinden Önce Fesih Türleri

Olağan sona ermesi dışında bazen süresinden erken fesih de söz konusu olmaktadır. Taraflardan birinin beyanı ile sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi iki taraf için de cezai bir takım sonuçlar doğurabilir. Bu durumda sözleşmenin kim tarafından hangi nedenle feshedildiği önem taşımaktadır. Süresinden önce yapılan fesih 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 24 ve 25’te belirtilen haklı bir nedene dayanılarak yapılabilir. Haklı nedenle feshedilmiş sözleşmeler için tazminatlar konusunda yasada belirlenen şartlara ve durumlara göre işlem yapılır. Bu nedenler dışında bir nedene dayandırılan fesihler geçersiz fesih olmaktadır. Geçersiz fesihler için alacak durumları Borçlar Kanunu hükümlerine göre değerlendirilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren Kavramı

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 6 dk. 

is-ve-sosyal-guvenlik-hukukunda-isveren-kavrami

Bilindiği üzere işveren kavramı boyutları ile irdelenecek olursa, halk arasında “işçi çalıştıran, patron, şirket sahibi” anlamında da kullanılmaktadır. Özellikle İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından işverenstatüsüne büyük önem verirken, bir o kadar da yaptırım yüklemiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu açısından işveren tanımını irdeleyecek olursak, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçiçalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

Gelir Vergisi Hesaplama

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 8 dk. 

gelir-vergisi-hesaplama

Gelir Vergisi Matrahı ve Gelir Vergisi Tutarı

Çalışanların elde ettikleri kazançları üzerinden gelir vergisi ödemeleri bir yasal zorunluluktur. Bu gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanununca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken SGK işçi primleri ile birlikte varsa vergiye istisna tutarlar da düşülmelidir.

Toplam Kazanç – SGK işçi prim – İşsizlik İşçi Prim – Varsa vergi istisnaları = Gelir Vergisi Matrahı

Gelir Vergisi matrahı üzerinden gelir vergisi kesilir. Bu vergininoranına karar verirken ihtiyacımız olan bilgi, personelin yıl içindeki gelir vergisi matrahları toplamıdır.

Mümeyyiz Küçüklere Ait İşyerlerinin Tescili

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

mumeyyiz-kucuklere-ait-isyerlerinin-tescili

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında 18 yaş sınırının gerekliliklerinden birisi de, bu kişilerin işyeri açmaları ya da bir nevi 5510 Sayılı Kanun 4/1-b bendine tabi sigortalılıklarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bahse konu kişilerin, 4/1-b sigortalılıklarının tescili ve kendi adına veya ortağı olduğu işletmeyi kurabilmesi durumunu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerini anlatarak değinmeye çalışacağız.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun;

• 10. Maddesinde, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin bulunduğu,
• 11. Maddesinde ise, erginliğin on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlayacağı, evlenmenin kişiyi ergin kıldığı,
• 12. Maddesinde de, 15 yaşını dolduran küçüğün kendi isteği ile velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabileceği,hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Ücretsiz İzin

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 7 dk. 

ucretsiz-izin

Yasal Hak Olarak Ücretsiz İzinler

Ücretsiz izin kavramının tanımı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili hususlar kanunda açıkça belirtilmemiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56 ve 74’te işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm ücretsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerekmektedir.

Bahsedilen izinlerden Madde 56’da belirtilen, yıllık iznini başka bir şehirde geçirecek olan işçiye, talep etmesi durumunda verilen 4 günlük ücretsiz yol iznidir. Bu izin, gidiş dönüş sürelerinde işçinin yolda geçireceği süreler gözetilerek, işçiye kanunen tanınmış bir haktır. İşçinin talebi durumunda işveren, bu izni vermekle yükümlüdür.

Madde 74’te bahsedilen ise, doğum nedeniyle raporlu olan kadın işçinin, raporu bitiminde talep etmesi durumunda, 6 aya kadar kullanabildiği ücretsiz doğum iznidir. Bu izinler kanunen tanınmış bir hak olduğu için işverenin rızası aranmaz.

İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde aksi belirlenmediği sürece işçinin kullandığı diğer mazeret izinleri, işverenin inisiyatifinde, ücretli ya da ücretsiz olarak kullandırılabilir.

Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

yurt-disinda-bulunan-vatandaslarin-emeklilik-durumu

Son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik konusunda, Ülkemizdeki sigortalı çalışanlar gibi emeklilik haklarının bulunduğu durumlarda karşılaştıkları bilgi eksikliği kendilerine oldukça zorluk çıkarmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesi altında özellikle “yurt dışı işlemleri servisi” oldukça fazla vatandaşımıza hizmet vermekte ve bunun sonucu olarak “borçlanma servisi” de bu durumdaki artıştan payını almaktadır. Bu günkü yazımızda kısa ve net bilgiler ile yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Ülkemizden de emeklilik hakkına kavuşabilmesi için bazı bilgileri sizlere aktaracağız.

Yurt dışında bulunanların Türkiye'den borçlanma yoluyla emekli olmaları:

3201 Sayılı Kanunla yurtdışında çalışan veya ev hanımı olarak bulunan Türk vatandaşlarına, yurt dışında geçen sürelerini geriye dönük borçlanma yoluyla, Türkiye’den emekli olma hakkı tanınmıştır. 5510 Sayılı Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi ve SGK tarafından tahakkuk ettirilecek tutarın ödenmesi suretiyle vatandaşlarımız Türkiye’den emekli olabileceklerdir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin