SGK İki Değişiklik Genelgesi Yayınladı

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı geçtiğimiz günlerde geçmişte bazı konuları düzenleyen genelgelerde değişiklik yapılacağına dair genelgeler yayınladı.

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011  tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgede Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu  02.06.2015 tarihli 2015/16 sayılı Genelgesi ile “İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerini konu alan 2011/13 sayılı Genelge” de değişikliğe gidildiğini bildirdi.

2015/16 sayılı Genelge ile gidilen değişikliklerden bazıları ise şöyle oldu:
İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011  tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgenin “7- Hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç bildirimde bulunulmaması” başlıklı bölümünde yer alan 7.2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.2- İşverenler tarafından fatura mukabili dışarıya yaptırılan işlerin varlığı nedeniyle inceleme talebinde bulunanlar ile inşaatın devamlı işyeri çalışanları ile yapıldığı yönünde beyanı olanlar hariç olmak üzere;

Defter tutma yükümlülüğü olmayan işverenlere ait, tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış 300m² veya daha küçük (ticari, turistik, dinlenme amaçlı, anahtar teslimi usulünde yapılmamış) özel nitelikteki inşaatların bittiği yıla bakılmaksızın faaliyet döneminin gerek yazışma yapılmak suretiyle gerekse bu genelgenin 8.1 maddesince tespitine müteakip ünitece öndeğerlendirme/araştırma işlemi yapılır. Öndeğerlendirme/araştırma işlemi sonucunda bulunan fark işçilik tutarı, faaliyetin son ayına mal edilerek tahsil edilir. İhbar, şikayet ve şüpheli durum olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilir.

Geçersiz Sigortalılık Statüsünde Yatan Primlerin Geçerli Sigortalılık Statüsüne Aktarma İşlemlerinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu  22.05.2015 tarihli 2015/15sayılı Genelgesi ile “Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri” ni düzenlenen 2014/28 sayılı Genelgede değişiklik yapıldığını bildirmiştir.

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemlerine ilişkin 20/10/2014 tarihli, 2014-28 sayılı Genelgenin 2.2 fıkrasının (x) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş oldu:

“(x) İhale konusu veya özel bina inşaatları ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesi verilmeden önce ön değerlendirme, araştırma veya inceleme yapılan işyeri dosyasından, gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi işverenlerin şirket ortaklarının kendilerini 4-1/a kapsamında sigortalı olarak bildirip bildirmediklerinin kontrolü 2013/11 sayılı genelge doğrultusunda yapılacaktır.
Yapılan kontrol neticesinde, söz konusu kişilerin 4-1/b veya 4-1/c kapsamında sigortalı olduklarının anlaşılması halinde,  4-1/a kapsamında bildirilen hizmetleri, ünitelerce örneği “Ek-1” de yer alan “EK/İPTAL PRİM VE HİZMET TAHAKKUK BELGESİ” düzenlenerek geçersiz sigortalılık statüsünde bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarlarının iptal işlemleri yapıldıktan sonra işyerinin araştırma/ön değerlendirme işlemleri yapılacaktır.”

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

KÇÖ'den yersiz yararlanma ile ilgili yasal düzenleme geldi. Peki yasal düzenlemede kimlere, hangi yaptırımlar uygulanacak?