taseron-isciler

Sendikalar ve Taşeron İşçiler için Yeni Düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik taşeron işçilerini ilgilendiren bir düzenlemenin yakında TBMM’ye taşınacağını belirtti.

Bakan Çelik, yeni düzenlemede birçok maddenin işçilerinin lehine olduğunu belirtti. İşveren ve işçinin zıt düşünceler içinde olduğunu belirten Bakan Çelik, iki tarafı da ortak bir paydada buluşturacaklarını kaydetti.

İşçiler İçin Düzenleme

İşçilerin işe alımları; işçinin hangi sendikaya üye olduğu veya üye olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacak veya farklı işleme tâbi tutulamayacak.

Sendikal nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, dava açma hakkına sahip olacak. Bu durumda işçinin 1 yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecek. Sendikal tazminat, işverenin işe başlatılması veya başlatılmaması şartına bağlı olmayacak.

Sendikalar İçin Düzenleme

Yapılacak olan düzenleme sadece işveren ve işçileri kapsamıyor. Bunların yanı sıra sendikaları da doğrudan ilgilendiriyor. Sendikalarla ilgili de birçok yenilik geliyor.

Böylece ‘zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahte iflas, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık’ gibi suçların herhangi birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kuramayacak.

  • Sendikalar siyasi partilerin; ad, rumuz, amblem veya işaretlerinin kullanamayacak.
  • Sendikaya üye olmak veya üyelikten çıkmak için noter şartı kalkacak. Üye olmak için alt yaş sınırı 16’dan 15’e indirilecek. Sendikaya üye olmak serbest olup, kimse kimseye baskı yapamayacak. İşçi ve işverenler, aynı zamanda aynı işkolunda birden çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı zamanda farklı işkoluna mensup işçi ve işverenler birden çok sendikaya üye olabilecek.
  • Sendikalara üyelik ve üyelikten çekilme, e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Haklı bir neden gösterilmeden, sendikaya üye kabul edilmemesi durumunda kişi, 30 gün içerisinde yetkili mahkemelere dava açabilecek.
  • Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilecek. Üye, 30 gün içinde mahkemeye gitme hakkına sahip olacak. Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silahaltına alınan üyenin, üyelik ilişkisi bu süre içinde askıya alınacak.

Sendikalarda Para Akışı

Üyelik aidatı, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenip; aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen 1 ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle ödemeye yükümlü olacak.

Sendikalar elde ettikleri gelirleri üyelerinin ve mensuplarının arasında dağıtamayacak. Grev, lokavt gibi süreçlerde, üyelerine yapacakları yardımlarda kullanacaklar.

Alt işverenlik ile asıl işverenlik ve bu işverenlerin çalışanları ile ilgili İş Kanunu Sözlük içeriği için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!