İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Alacakları
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Alacakları

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Alacakları

Çalışanların bazı olumsuz durumlar sonucu karşılaştıkları sorunlardan olan iş kazası ve meslek hastalıkları, çalışma hayatının gerçekleri arasında bulunuyor. Sektör veya mekân fark etmeksizin aniden veya sürekli yaşanan olaylar sonucunda, çalışanların mağdur olmaması için yasalarla belirlenmiş hakları bulunuyor.

İş Kazası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddesine göre iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada uğradığı kazalar,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, işverence görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar,

iş kazası sayılır.

6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.

Meslek Hastalığı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 14. maddesine göre; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalığının tespitinde yapılan iş ile hastalık arasında uygun illiyet bağının bulunması ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş kurul raporlarının bulunması gerekir.

Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçinin vücut bütünlüğünün bozulması, çalışma gücünde kayıp yaşaması nedeniyle gelecekte yaşayacağı gelir kaybına göre işverenden maddi tazminat talebinde bulunabilir. İşverenin kaza veya meslek hastalığında kendi kusuru olmadığını kanıtlamaması halinde tazminat ödeme yükümlülüğünden kaçınamayacaktır. Manevi tazminat talebinde ise işçinin yaşadığı olay ile işverenin kusur oranı dikkate alınarak mahkeme tarafından belirlenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işçinin ölmesi durumunda eş ve çocukları veya anne ve babası gibi hak sahipleri de maddi-manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Gerek işçi gerekse de ölümü halinde hak sahiplerinin her türlü tazminat talepleri için 10 yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Meslek hastalığında zamanaşımı süresi maluliyetin başladığı tarihten itibaren geçerlidir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2022 Yılı 2. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

2022 yılı 2. dönem yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları belli oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir